Colegio Maria Inmaculada

Curso 2017-2018

Atrévete a soñar

Continguts

 

1ª AVALUACIÓ

UNITAT DIDÀCTICA 1:  La  Terra,  un planeta del Sistema Solar

OBJECTIUS

 • Localitzar la Terra a l'Univers i conéixer les característiques de la Via Làctia.
 • Reconéixer i comparar els planetes que formen el Sistema Solar entre ells.
 • Conéixer la forma, les dimensions i la composició de la Terra.
 • Saber què és el moviment de rotació de la Terra i quines són les seues conseqüències: successió dels dies i les nits, divisió de la Terra en fusos horaris, etc.
 • Conéixer el moviment de translació de la Terra i les característiques de la seua òrbita.
 • Saber-se orientar a partir de la posició del Sol.
 • Explicar la posició de la Terra respecte del Sol en les diferents estacions de l'any.
 • Conéixer quan i per què es produeixen els solsticis i els equinoccis.
 • Emprar correctament el vocabulari específic del tema, verbalment i per escrit.
 • Resoldre els problemes plantejats a partir de l'observació d'imatges i de mapes.

CONTINGUTS

 1. La Terra a l’Univers. La Via Làctia.
 2. Els cossos celestes del Sistema Solar. Els planetes.
 3. La Terra: forma, dimensions i línies imaginàries.
 4. El moviment de rotació. La posició del Sol. Els fusos horaris.
 5. El moviment de translació. Les estacions . Solsticis i equinoccis.
 6. Localització de les línies imaginàries en el globus terraqüi.
 7. Orientació a partir de la posició del sol.
 8. Interpretació d’un mapa de fusos horaris.
 9. Càlcul de la diferència horària  entre diversos punts de la Terra.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 1. Conéixer la forma, les dimensions i la composició de la Terra.
 2. Identificar els cossos celestes que formen el Sistema Solar i clasificar els diferents tipus de planetes.
 3. Conéixer el moviment de rotació de la Terra i la relació que té amb la successió dels dies i les nits.
 4. Entendre la funció dels fusos horaris.
 5. Conéixer el moviment de translació de la Terra i la relació que té amb lles estacions de l’any.
 6. Saber quina posició ocupen la Terra i el Sol en els diferents moments i estacions de l’any.
 7. Resoldre les activitats plantejades a partir de l’observació i la interpretació d’imatges i mapes.

UNITAT DIDÀCTICA 2:  La representació de la Terra: els mapes.

OBJECTIUS

 • Conéixer la funció de les coordenades geogràfiques de la Terra.
 • Localitzar amb precisió llocs i territoris utilitzant la latitud i la longitud.
 • Conéixer i comparar els diferents sistemes de projecció cartogràfica.
 • Reconéixer els diferents tipus de mapes que existeixen: topogràfics i temàtics.
 • Interpretar un mapa tenint en compte l’escala gràfica, els símbols convencionals utilitzats, les trames i la llegenda.
 • Comparar la magnitud de l’escala gràfica de diferents mapes.
 • Conéixer el valor dels mapes i dels diferents sistemes de representació de la superfície terrestre per localitzar llocs i fenòmens a l’espai.
 • Aprendre a utilitzar amb precisió el vocabulari específic d’aquest tema.

CONTINGUTS

 1. Les coordenades geogràfiques : paral.lels i meridians.
 2. Localització exacta d’un punt sobre la Terra: latitud i longitud.
 3. La representació de la Terra. Els mapes  i les projeccions cartogràfiques.
 4. L’escala dels mapes.
 5. Els mapes topogràfics i els mapes temàtics: els seus signes convencionals.
 6. Localització de les coordenades geogràfiques en el globus terraqüi.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 1. Identificar les línies imaginàries de La Terra i reconéixer La seua utilitat.
 2. Localitzar amb precisió llocs i territoris emprant La latitud i La longitud.
 3. Conéixer els sistemes principals de projecció cartogràfica i saber quan s’utilitza cadascun.
 4. Saber interpretar correctament escales gràfiques de diferent magnitud.
 5. Reconéixer els diferents tipus de mapes que hi há i La informació que es representa en cadascun.
 6. Interpretar um mapa tenint em compte l’escala gráfica, els signes convencionals i La llegenda.
 7. Calcular la distància entre diferents llocs de La Terra a partir de l’escala gráfica.
 8. Emprar amb precisió i rigor el vocabulari específic d’aquest tema.
 9. Resoldre les activitats plantejades a partir de l’observació i la interpretació d’imatges i mapes.

UNITAT DIDÀCTICA 3: Les formes de la Terra

OBJECTIUS

 • Identificar les capes que formen l’estructura interna de la Terra.
 • Conéixer la teoria de la deriva continental i analitzar un mapa de plaques tectòniques.
 • Reconéixer els agents interns i externs responsables de la formació del relleu.
 • Reflexionar sobre l’acció de l’ésser humà en la transformació del paisatge.
 • Identificar les diferents formes de relleu continental i oceànic.
 • Conéixer l’extensió, les formes generals del relleu i els accidents geogràfics més importants de cada continent i saber-los localitzar en l’espai.
 • Identificar i localitzar en el mapa les grans serralades, les planes, les illes, les penínsules i els golfs més importants del món.
 • Descriure els grans conjunts de relleu d’Europa i d’Espanya i localitzar els mars, els oceans i els accidents geogràfics més destacats en el mapa.
 • Observar i analitzar mapes, diagrames i croquis d’unitats de relleu.

CONTINGUTS

1.-  L’estructura de la Terra: forma, dimensions i composició.
2.- L’escorça terrestre i la deriva dels continents.
3.- Els agents interns de formació del relleu: terratrèmols i volcans.
4.- Els agents interns de formació del relleu: aigua, vent i vegetació.
5.- Els continents . El medi antàrtic.
6.- El relleu continental. Muntanyes i planes.
7.- Terres, mars, illes, penínsules  i golfs.
8.- El relleu del continent europeu. El relleu d’Espanya. La península Ibèrica i els arxipèlags..

CRITERIS D’AVALUACIÓ

1.- Explicar la teoría de la deriva dels continents.
2.- Conéixer els agents interns i externs de la formació del relleu.
3.- Reconéixer les formes del relleu de la superficie terrestre i dels oceans.
4.- Identificar i localitzar els continents i oceans de la Terra.
5.- Localitzar geogràficament les muntanyes, planes, illes, penínsules i golfs de la Terra.
6.-Conéixer i localitzar al mapa les formes del relleu més importants d’Europa i d’Espanya.
7.-Analitzar mapes i fotografies sobre aspectes d’un relleu.
8.- Emprar el vocabulari específic sobre l’orografia i la geología de la Terra.


UNITAT DIDÀCTICA 4:  Els rius i els mars.

OBJECTIUS

 • Saber com es distribueixen l’aigua dolça i l’aigua salada en el nostre planeta.
 • Conéixer les característiques dels cursos dels rius i les tasques que duen a terme.
 • Analitzar el consum desigual d’aigua al món, investigar quin ús en fem al nostre país i proposar diferents mesures d’estalvi.
 • Identificar i localitzar en el mapa els mars, els rius, els oceans i els llacs de la Terra.
 • Descriure els moviments dels mars i dels oceans, i explicar l’acció que exerceix el mar en el modelatge de les costes.
 • Identificar els recursos que ofereixen els mars i els oceans.
 • Reflexionar sobre els problemes mediambientals derivats de les noves tècniques de pesca, de la construcció de ports, etc.
 • Localitzar en el mapa els rius i els mars principals d’Europa i de la península Ibèrica.
 • Analitzar i interpretar mapes, diagrames, gràfics i croquis.

CONTINGUTS

 1. L’aigua a la natura.
 2. Els rius . La tasca dels rius.
 3. El problema de l’aigua. El consum i l’aprofitament de l’aigua.
 4. Oceans, mars, rius i llacs de la Terra.
 5. Els recursos dels oceans i dels mars.
 6. Els rius d’Europa i de la península ibèrica.
 7. Localització dels mars, rius, els oceans i llacs de la Terra en el mapa.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 1. Conéixer el treball que duen a terme els rius en els diferents trams del seu curs.
 2. Saber com es distribueix l’aigua en el nostre planeta i localitzar els mars, rius, oceans i el seu paper en el modelatge de les costes.
 3. Saber quins són els recursos que s’extrauen de mars i oceans, com s’exploten i com s’utilitzen.
 4. Avaluar el consum desigual d’aigua en el món i l’ús que es fa al nostre país.
 5. Reconéixer i localitzar els rius d’Europa.
 6. Reconéixer i localitzar els rius i mars  d’Espanya.
 7. Analitzar diferents tipus de mapes i gràfics.

2ª AVALUACIÓ

 


3ª AVALUACIÓ

 

 

 

Centro Privado Concertado María Inmaculada
C/ Martín Talens, 23.   46740 - Carcaixent (Valencia) | Telf. 962 432 166

"MI ESPÍRITU ES PARA TODO EL MUNDO" (Claret)
Aviso legal
Valid XHTML 1.0 Transitional ¡CSS VÁlido!
Optimizado para:
chrome

Plantilla actualizada el 11.05.2018