UNITAT DIDÀCTICA 1. La llengua: comunicació humana

 Objectius didàctics

 ·        Definir els conceptes de comunicació i llenguatge.

·        Conéixer els elements que fan possible la comunicació i particularment aquells que intervenen en la comunicació humana.

·        Reconéixer les funcions del llenguatge i determinar la seua relació amb els elements de la comunicació.

·        Identificar les parts en què s'estructura una notícia i aprendre'n una tècnica d'elaboració.

·        Definir el concepte de text i identificar els elements que el configuren.

·        Definir el concepte d’enunciat i oració i reconéixer les diverses classificacions d’oracions.

·        Establir la forma i la funció de cadascun dels elements que configuren una oració.

·        Determinar els constituents immediats de l'oració: subjecte i predicat; reconéixer el subjecte.

·        Aplicar conceptes i procediments apresos, per a millorar les produccions orals i escrites.

·        Valorar la importància de la comunicació humana.

·        Rebutjar qualsevol tipus de discriminació per raons lingüístiques.

·        Valorar positivament la diversitat lingüística.

·        Expressar-se amb correcció oralment i per escrit.

 Continguts

Conceptes

·        La comunicació. Els signes: classe i semiologia.

·        La comunicació humana. Els elements de la comunicació. Codis en la comunicació: verbals i no verbals.

·        Funcions del llenguatge.

·        La notícia: estructura i tipus.

·        Estructura i tipologia de textos.

·        Esquema de l'estructura d'un text.

·        Enunciat i oració.  

Procediments

·        Reconeixement de les característiques del signe i la seua classificació.

·        Identificació dels elements de la comunicació, dels codis i de les funcions del llenguatge que predominen en diferents actes comunicatius.

·        Anàlisi de l'estructura de la notícia i elaboració d'un exemple.

·        Comprensió i anàlisi de l'estructura d'un text.

·        Adquisició de la tècnica de l'esquema.

·        Elaboració d’un text a partir d’un esquema.

·        Reconeixement del concepte d’enunciat i la seua classificació.

·        Estudi de l'oració: identificació dels diversos tipus en què es classifica i anàlisi.

 

Activitats d’avaluació

  • Classificar els elements de la comunicació que intervenen en un acte comunicatiu.

  • Reconéixer les funcions del llenguatge predominant en un grup d'oracions.

  • Analitzar l'estructura d'una notícia i la d'altres tipus de textos.

  • Llegir un text i elaborar-ne l'esquema.

  • Classificar oracions a partir de l'actitud de l'emissor.

  • Identificar el subjecte i el predicat d'oracions i justificar-ho.