UNITAT DIDÀCTICA 10: La lírica trobadoresca i la lírica del segle XV

 

Objectius didàctics

·        Reconéixer els trets de l'Europa medieval, del feudalisme i dels canvis dels segles XIII i XIV.

·        Distingir les causes per les quals València va esdevenir epicentre de la Corona d’Aragó.

·        Identificar els factors que van causar la fragmentació del llatí i l'aparició de les llengües  romàniques, i analitzar l'evolució de la llengua des dels seus orígens fins al segle XV.

·        Identificar els trets de la poesia trobadoresca i l'amor cortés i classificar-ne els subgèneres.

·        Interessar-se pels nostres trobadors i la seua obra.

·        Reconéixer els canvis que van causar l'evolució de la lírica trobadoresca.

·        Analitzar l'obra dels poetes de tradició trobadoresca més destacats del segle XIV i XV: Gilabert de Pròixida, Andreu Febrer i Jordi de Sant Jordi.

·        Valorar la importància de la poesia trobadoresca en el naixement de la lírica culta.

·        Reconéixer les diferències entre la tradició trobadoresca i la poesia d’Ausiàs Marc (segle XV).

·        Identificar les innovacions que la poesia d'Ausiàs Marc aporta al món de la lírica i els recursos formals de la seua obra.

·        Valorar la poesia prerenaixentista de Joan Roís de Corella.

·        Aplicar el mètode del comentari de text en l'anàlisi d'un poema d'Ausiàs Marc.

·        Comprendre i valorar la importància de l'afecte i el respecte mutu en una relació entre persones de diferent sexe.

·        Expressar-se amb correcció oralment i per escrit.

 

Continguts

Conceptes

·        El feudalisme. Els segles XIII i XIV. La consolidació del Regne de València en el segle XV. L’evolució de la llengua fins al segle XV.

·        Lírica dels segles XII, XIII i XIV: lírica trobadoresca i lírica de tradició trobadoresca.

·        Lírica dels segle XV: Ausiàs Marc i Roís de Corella.

 

Procediments

·        Reconeixement de les característiques del feudalisme i anàlisi dels segles XIII i XIV des del punt de vista social i econòmic.

·        Reconeixement de les principals conquestes de la Corona d’Aragó i de les causes que provocaren la consolidació del Regne de València en el segle XV.

·        Anàlisi de l’evolució del llatí vulgar i de l’estat de la llengua des del segle XIII fins al final del segle XV.

·        Anàlisi de la relació entre la poesia dels trobadors i la societat feudal occitana.

·        Reconeixement de les característiques de l'amor cortés i de la poesia trobadoresca i classificació dels seus subgèneres.

·        Estudi dels nostres principals trobadors.

·        Identificació dels canvis que sofreix la lírica trobadoresca en el segle XIV.

·        Anàlisi dels poetes de tradició trobadoresca de la fi del segle XIV i començament del XV: Jordi de Sant Jordi.

·        Identificació de les característiques de la poesia d' Ausiàs Marc i de Joan Roís de Corella.

·        Aplicació del mètode de comentari de text en un poema d'Ausiàs Marc.

 

Activitats d’avaluació

  • A partir d'un text, redactar les característiques de la societat feudal europea i els canvis sofrits en els segles XIII i XIV.

  • Classificar les diverses causes històriques que procaren la consolidació del Regne de València en el segle XV.

  • Classificar els principals canvis fonètics, morfològics i lèxics del llatí dels segles V al VIII i identificar en un text els canvis sofrits en l'evolució de la llengua entre els segles XIII i XV.

  • Definir l'amor cortés mitjançant l'anàlisi de l'estrofa d'un trobador occità.

  • Relacionar els personatges que apareixen en una llegenda amb els personatges de l’amor cortés.

  • Completar un quadre amb els trets del trobador i la dama en la lírica trobadoresca.

  • Respondre unes qüestions sobre el poema Presoner de Jordi de Sant Jordi.

  • Analitzar les característiques de la poesia prerenaixentista de Roís de Corella.

  • Elaborar el comentari de text d'un poema d'Ausiàs Marc.