UNITAT DIDÀCTICA 11: La sàtira i el teatre medievals

 

Objectius didàctics

·        Distingir les característiques de la societat burgesa dels segles XIV i XV.

·        Identificar les causes de la castellanització dels escriptors burgesos valencians de final del segle XV.

·        Establir els trets característics del gènere satíric medieval  i de la literatura burgesa del segle XV i classificar-ne la producció.

·        Classificar les diverses formes del teatre medieval i les seues característiques.

·        Aplicar el comentari de text en l'anàlisi d'un fragment de la novel·la Espill de Jaume Roig.

·        Comprendre les visions de la dona durant l'Edat Mitjana i rebutjar les discriminacions per raons de sexe en la societat actual.

·        Expressar-se amb correcció oralment i per escrit.

 

Continguts

Conceptes

·        La societat burgesa a la València del segle XV.

·        La sàtira medieval i la literatura burgesa del segle XV.

·        El teatre religiós i profà. El Misteri d'Elx.

 

Procediments

·        Identificació de les característiques de la societat burgesa valenciana del segle XV.

·        Reconeixement de les causes de la castellanització dels escriptors burgesos.

·        Anàlisi de les característiques de la sàtira medieval i de la literatura burgesa del segle XV.

·        Classificació de les característiques del teatre religiós i profà.

·        Reconeixement  de les característiques i elements que apareixen en el Misteri d’Elx.

·        Aplicació del mètode de comentari de text per a analitzar un fragment de l'Espill de Jaume Roig.

 

Activitats d’avaluació

  • Classificar les característiques de la societat burgesa valenciana.

  • Elaborar un resum de les causes de la castellanització dels escriptors burgesos.

  • Redactar les característiques de la sàtira medieval i esmentar-ne alguns exemples.

  • A partir d'un fragment d'una obra de l'escola satírica valenciana, extraure'n els trets.

  • Escriure un redacció per a comentar els trets més rellevants del Misteri d'Elx.

  • Elaborar un comentari de text d'un fragment de l'Espill.

  • Realitzar un debat a classe sobre l'evolució de la visió de la dona al llarg de la història.