UNITAT DIDÀCTICA 13: La prosa humanística i la novel·la cavalleresca

 

Objectius didàctics

·        Identificar les característiques d'Europa a la fi de l'Edat Mitjana.

·        Establir els trets de l'humanisme i conéixer la seua manifestació a la Corona d'Aragó.

·        Reconéixer les causes que van afavorir la consolidació de la llengua entre els segles XIII i XV.

·        Interessar-se per la prosa de caire humanista de Bernat Metge i de Roís de Corella.

·        Valorar la importància i l'originalitat de la nostra novel·la cavalleresca.

·        Analitzar el Tirant lo Blanc de Joanot Martorell, mitjançant una lectura guiada.

·        Comentar un text de prosa humanista de Lo Somni de Bernat Metge.

 

Continguts

Conceptes

·        La societat europea a la fi de l'Edat Mitjana.

·        L'humanisme a Europa i la seua introducció a la Corona d'Aragó.

·        La consolidació de la llengua.

·        La prosa humanista.

·        La novel·la cavalleresca i els seus antecedents.

 

Procediments

·        Identificació de les característiques de la societat europea de la fi de l'Edat Mitjana.

·        Reconeixement dels trets de l'humanisme i de la seua manifestació a la Corona d'Aragó.

·        Anàlisi del procés de consolidació de la llengua.

·        Identificació dels trets de la prosa humanista a partir de dues obres exemplars.

·        Presentació de la novel·la cavalleresca i els seus antecedents.

·        Lectura guiada del Tirant lo Blanc de Joanot Martorell.

·        Aplicació del mètode de comentari de text en un fragment de Lo somni de Bernat Metge.

 

Activitats d’avaluació

  • Exposar les característiques de la societat europea de la fi de l'Edat Mitjana.

  • Elaborar un resum sobre la influència de l'humanisme en la nostra literatura.

  • Extraure els trets humanistes d'un fragment de La tragèdia de Caldesa.

  • Completar un quadre comparatiu que mostre l'evolució dels llibres de cavalleria fins a l'aparició de la novel·la cavalleresca.

  • Llegir i analitzar el tema i la forma d'un fragment de Curial e Güelfa.

  • Elaborar el comentari de text d'un fragment del Tirant lo Blanc.