UNITAT DIDÀCTICA 14: La literatura entre els segles XVI i XVIII

 

Objectius didàctics

·        Reconéixer els factors que van causar la decadència de la Corona d'Aragó, i també, els que van originar la crisi de la literatura culta.

·        Identificar els símptomes de l'afebliment de la nostra llengua a partir del segle XVI.

·        Analitzar la temática i la forma d'obres didàctiques del Renaixement i la il·lustració.

·        Identificar els trets de la poesia culta renaixentista i barroca, i de la poesia popular.

·        Analitzar les característiques i l'evolució del teatre culte i del teatre popular.

·        Distingir els trets més característics de la narrativa popular.

·        Elaborar el comentari de text d'una llegenda.

·        Valorar i utilitzar noves tecnologies en la producció de treballs escrits per a millorar l'estudi de la literatura popular.

 

Continguts

Conceptes

·        Els factors de la decadència política i social de la Corona d'Aragó.

·        La crisi de la literatura culta.

·        L'afebliment de la llengua. Consciència unitària i secessionista de la llengua.

·        La didàctica renaixentista i il·lustrada.

·        La lírica culta i la lírica popular.

·        El teatre culte i el teatre popular.

·        La narrativa popular.

 

Procediments

·        Comentari d’una llegenda o una rondalla.

·        Reconeixement dels factors que provocaren la decadència política i social de la Corona d'Aragó.

·        Distinció de les causes de la crisi de la literatura culta.

·        Anàlisi dels símptomes de l'afebliment de la llengua i de les teories sobre el seu origen.

·        Presentació de les característiques de la literatura didàctica renaixentista i il·lustrada.

·        Anàlisi de la lírica culta i popular entre els segles XVI i XVIII.

·        Classificació dels temes i de les formes del teatre culte i popular.

·        Estudi de les formes narratives populars.

 

Activitats d’avaluació

  • Explicar els factors de la decadència de la Corona d'Aragó, i també, els que van originar la crisi de la literatura culta.

  • Entaular un debat sobre l'inici de l'afebliment de la nostra llengua i comparar-ho amb la situació lingüística actual.

  • Analitzar la temàtica i la forma d'un fragment de Rondalla de rondalles de Lluís Galiana i explicar la finalitat per la qual va ser escrita aquesta obra.

  • Comentar un poema de Francesc Vicent Garcia analitzant-hi les característiques barroques.

  • Realitzar un quadre sobre l'evolució del teatre de tradició satírica.

  • Identificar les característiques del teatre neoclàssic en un fragment de Lucrècia de Joan Ramis.

  • Elaborar el comentari de text d'una llegenda.