UNITAT DIDÀCTICA 15: El Romanticisme i els seus gèneres

 

Objectius didàctics

·        Identificar les característiques de la societat de la segona meitat del segle XIX i les repercussions ideològiques.

·        Analitzar els inicis de la recuperació de la llengua i els objectius de la Renaixença.

·        Reconéixer els trets del Romanticisme.

·        Identificar els temes i les formes de la poesia romàntica de la nostra literatura.

·        Estudiar la poesia èpica de Jacint Verdaguer.

·        Estudiar la poesia de Teodor Llorente.

·        Classificar la narrativa romàntica.

·        Reconéixer els trets de l’obra teatral d’Àngel Guimerà.

 

Continguts

Conceptes

·        La societat de la segona meitat del segle XIX.

·        Els inicis de la recuperació de la llengua. La Renaixença.

·        El Romanticisme.

·        Poesia: temàtica; subgèneres poètics; Jacint Verdaguer; Teodor Llorente.

·        Narrativa: la novel·la històrica; la narrativa costumista.

·        Teatre: el teatre culte: el drama romàntic; el teatre popular: el sainet valencià; Àngel Guimerà.

 

Procediments

·        Identificació de les característiques de la societat de la segona meitat del segle XIX.

·        Anàlisi dels inicis de la recuperació de la llengua i dels objectius de la Renaixença.

·        Reconeixement dels trets del Romanticisme.

·        Identificació dels temes i les formes de la poesia romàntica.

·        Anàlisi de la poesia èpica de Jacint Verdaguer.

·        Anàlisi de la poesia de Teodor Llorente.

·        Classificació de la narrativa romàntica.

·        Presentació dels subgèneres teatrals del segle XIX.

·        Aplicació del mètode del comentari de text per a analitzar un fragment de Canigó, de Jacint Verdaguer.

·        Anàlisi d’aspectes lingüístics i literaris de textos poètics i teatrals del Romanticisme.

 

Activitats d’avaluació

  • Resumir els trets de la societat de la segona meitat del segle XIX i la seua influència en el triomf de la Renaixença.

  • Debatre a classe els inicis de recuperació de la llengua i també, els objectius de la Renaixença i les condicions en què es va viure a València.

  • Redactar un esquema per a comparar els trets del Romanticisme amb els de la Renaixença.

  • Identificar en uns textos els temes i els subgèneres poètics propis de la poesia romàntica de la Renaixença.

  • Comentar un fragment del poema èpic Canigó, de Jacint Verdaguer i un altre de La barraca, de Teodor Llorente.

  • Analitzar les característiques formals i temàtiques d’un fragment d’un quadre de costums de Robert Robert.

  • Analitzar el tema i la llengua emprada en un fragment d’un sainet d’Eduard Escalante.

  • Explicar els trets del drama realista d’Àngel Guimerà a partir de l’anàlisi temàtica i formal d’un fragment de Maria Rosa.

  • Elaborar un comentari de text de Canigó, de Jacint Verdaguer.