UNITAT DIDÀCTICA 2: La variació lingüística

 

Objectius didàctics

·        Definir els conceptes de llengua, parla i dialecte.

·        Reconéixer les varietats  geogràfiques o diatòpiques, les varietats  històriques o diacròniques i les varietats  socials o diastràtiques de la llengua.

·        Identificar les principals llengües d'Europa, agrupades en famílies, i totes les de l'Estat espanyol.

·        Reconéixer l'estructura i els tipus de textos descriptius i aplicar tècniques i recursos per a elaborar-ne.

·        Identificar els elements que cohesionen un text i evitar la repetició de paraules mitjançant l’ús de sinònims, l’el·lipsi i la dixi.

·        Valorar la puntuació com un mecanisme cohesionador del text.

·        Elaborar el resum d'un text.

·        Reconéixer el nucli d'un sintagma nominal i establir a quina classe de substantiu pertany.

·        Formar correctament el femení i el plural d'un nom.

·        Identificar i classificar els determinants d'un sintagma nominal.

·        Expressar-se amb correcció oralment i per escrit.

 

Continguts

Conceptes

·        Els conceptes de llengua, parla i dialecte.

·        Les varietats lingüístiques de la llengua: geogràfica o diatòpica, històrica o diacrònica i social o diastràtica.

·        La diversitat lingüística: les llengües d'Europa i de l'Estat espanyol.

·        La descripció: tipologia i tècniques.

·        La cohesió textual: elements d’unió; la repetició: ús de sinònims, el·lipsi i dixi; la puntuació.

·        El resum: tècniques d’elaboració.

·        El sintagma nominal: estructura; el nom i els determinants.

 

Procediments

·        Comprensió dels conceptes de llengua, parla i dialecte.

·        Reconeixement de les varietats diatòpiques, diacròniques i diastràtiques.

·        Identificació i classificació de les principals llengües d'Europa i de l'Estat espanyol.

·        Reconeixement de l'estructura i la tipologia de textos descriptius.

·        Comprensió i anàlisi dels elements i mecanismes que ajuden a la cohesió textual.

·        Elaboració del resum d’un text.

·        Anàlisi i classificació del nom i dels determinants.

 

Activitats d’avaluació

  • Indicar les varietats de la llengua a què fan referència unes situacions lingüístiques.

  • Enunciar les principals famílies lingüístiques d'Europa i les llengües de l'Estat espanyol.

  • Identificar els elements i les tècniques descriptives emprades en dos textos.

  • Elaborar la descripció d'un ambient.

  • Corregir un text per a evitar repeticions.

  • Identificar els signes de puntuació d'un text i justificar el seu ús.

  • Resumir un text segons unes pautes donades.

  • Analitzar l'estructura de diversos sintagmes nominals.

  • Formar el femení i el plural d'alguns noms.

  • Reconéixer els noms i classificar-los segons la gramàtica tradicional.