UNITAT DIDÀCTICA 3: Llengua i ús

 

Objectius didàctics

·        Definir el concepte de registre o varietat diafàsica.

·        Identificar els factors que intervenen en el canvi de registre.

·        Conéixer les principals característiques  dels registres informals i dels registres formals.

·        Valorar la diversitat lingüística de la societat com una manifestació de la riquesa cultural.

·        Adoptar una actitud de rebuig envers els termes i els comportaments que denoten qualsevol tipus de discriminació per raons lingüístiques.

·        Reconéixer l'estructura i els diversos tipus de narració que existeixen i aplicar diferents tècniques per a elaborar textos narratius.

·        Identificar l’adequació textual en  relació amb el canal de comunicació i els registres.

·        Elaborar una fitxa de resum.

·        Reconéixer els diferents modificadors del sintagma nominal.

·        Identificar i reconéixer les funcions que pot desenvolupar el sintagma nominal i el sintagma preposicional.

 

Continguts

Conceptes

·        Els registres: formals i informals.

·        La narració: tipologia i tècniques.

·        L’adequació textual (I): entorn i registre.

·        Les fitxes de resum.

·        El modificadors del sintagma nominal: l'adjectiu, el sintagma preposicional i les aposicions.

·        Les funcions del sintagma nominal i del sintagma preposicional.

 

Procediments

·        Comprensió dels factors que influeixen en el canvi de registre.

·        Observació de les principals característiques que defineixen els registres informals.

·        Reconeixement dels trets configuradors  de cadascun dels registres formals.

·        Anàlisi dels elements de la narració i de les tècniques narratives.

·        Comprensió i anàlisi  de l’adequació textual.

·        Adquisicio i aplicació de la tècnica de la fitxa de resum.

·        Reconeixement dels modificadors i de les funcions del sintagma nominal i preposicional.

 

Activitats d’avaluació

  • Definir el concepte de registre o varietat diafàsica, esmentar els factors que influeixen en el canvi de registre i reconéixer les característiques de cadascun dels registres estudiats.

  • Reconéixer en qualsevol discurs oral o text escrit les característiques que fan que aquest discurs o text s’adscriga a un determinat registre concret.

  • Reconéixer els elements narratius d'un text i elaborar una narració seguint les pautes apreses.

  • Elaborar la fitxa de resum d’un llibre.

  • Corregir els errors d'un grup de sintagmes nominals.

  • Analitzar els diferents significats que una oració pren segons la posició del nom i de l'adjectiu.

  • Formar el comparatiu i el superlatiu d'adjectius.

  • Substituir sintagmes preposicionals per adjectius equivalents.

  • Identificar la funció de sintagmes nominals i sintagmes preposicionals.