UNITAT DIDÀCTICA 4: La llengua estàndard

 

Objectius didàctics

·        Definir els conceptes de llengua normativa i llengua estàndard.

·        Identificar els diferents nivells lingüístics de selecció amb què es basteix la llengua estàndard.

·        Reconéixer els diferents tipus, característiques i continguts dels diccionaris en suport tradicional.

·        Observar els principals diccionaris en suport informàtic i els que hi apareixen en Internet.

·        Conéixer les diferents parts en què s'estructura una exposició i aplicar tècniques per a elaborar-ne.

·        Identificar els processos i mecanismes de modalització i impersonalització que poden estar inserits en un text.

·        Utilitzar els catàlegs informatitzats en la consulta de llibres a la biblioteca.

·        Reconéixer el pronom com a nucli del sintagma nominal i conéixer els pronoms relatius i els pronoms personals.

·        Escriure correctament les formes bàsiques dels pronoms febles i de les seues variants.

 

Continguts

Conceptes

·        La varietat estàndard: dialecte, llengua normativa i llengua estàndard.

·        Els diccionaris: diccionaris en suport tradicional i diccionaris en suport informàtic.

·        L'exposició: estructura, tècnica i recursos.

·        L’adequació textual (II): la modalització i la impersonalització.

·        La biblioteca i els catàlegs.

·        El pronom.

 

Procediments

·        Distinció entre els conceptes de llengua normativa i llengua estàndard.

·        Identificació de la relació entre dialectes i literatura.

·        Reconeixement  dels principals diccionaris en suport tradicional i en suport informàtic i dels seus continguts.

·        Identificació  dels diccionaris generals que apareixen en Internet.

·        Adquisició de les tècniques d’ús dels principals diccionaris i vocabularis especialitzats.

·        Anàlisi de l'estructura de l'exposició i de les tècniques i dels recursos expositius.

·        Reconeixement dels marcadors de modalització que apareixen en un text.

·        Identificació dels marcadors d’impersonalització que hi ha inserits en un text.

·        Recerca en el catàleg informatitzat d’una biblioteca d’un llibre o una obra de consulta.

·        Anàlisi i classificació del pronom com a nucli del sintagma nominal.

·        Comprensió i anàlisi de la funció dels pronoms forts i febles.

 

Activitats d’avaluació

  • Anotar les formes dialectals d’un text i donar el seu correlat en la llengua estàndard.

  • Buscar en el diccionari apropiat diferents paraules proposades.

  • Ampliar els continguts apresos mitjançant la realització d’un estudi més detallat sobre els diccionaris en suport tradicional i en suport informàtic.

  • Identificar l'estructura i les tècniques usades en una exposició i elaborar un text expositiu.

  • Detectar les marques de modalització subjectiva d’un text i canviar-les emprant marques d’impersonalització.

  • Identificar pronoms relatius que s'empren inadequadament.

  • Completar frases amb els pronoms adients.

  • Combinar correctament diversos pronoms febles.