UNITAT DIDÀCTICA 5: La formació de la llengua

 

Objectius didàctics

·        Identificar les principals etapes de formació de la llengua.

·        Identificar l'estructura i la tipologia de textos argumentatius i aplicar els recursos que faciliten una argumentació.

·        Distingir les veus o persones del discurs.

·        Aplicar correctament la tècnica que facilita una presa d’apunts clara i sistemàtica.

·        Determinar l'estructura del sintagma verbal i les seues característiques morfològiques.

·        Conéixer les conjugacions del verb regular i definir paradigma verbal.

·        Distingir entre predicat nominal i verbal, i entre predicat transitiu i intransitiu.

·        Identificar, en el predicat, els complements del verb.

 

Continguts

Conceptes

·        Les etapes de la formació de la llengua.

·        L'argumentació: estructura, tipus i recursos.

·        Les veus o persones del discurs.

·        La presa d’apunts.

·        El sintagma verbal: morfologia del verb regular, el verb com a nucli del predicat i els complements verbals.

 

Procediments

·        Distinció de les etapes de formació de la llengua.

·        Estudi de l'estructura, dels recursos i dels tipus d'argumentacions.

·        Comprensió i anàlisi de les veus o persones del discurs.

·        Adquisició de la tècnica de la presa d’apunts.

·        Reconeixement de les característiques morfològiques del verb regular, de la seua funció com a nucli del predicat i dels complements verbals.

 

Activitats d’avaluació

  • Redactar les característiques de les etapes de formació de la llengua i identificar l’origen d’alguns mots i topònims de la nostra llengua.

  • Realitzar l'argumentació d'un tema triat prèviament.

  • Analitzar les diferents veus o persones del discurs d’un text literari.

  • Realitzar una presa d’apunts d’un text seguint les recomanacions apreses i comparar el contingut i la presentació amb la dels companys.

  • Reconéixer el SN i el SV d'algunes oracions.

  • Escriure els morfemes verbals d'uns verbs regulars incomplets.

  • Substituir per pronoms febles els complements verbals d'unes oracions.

  • Transformar a la veu activa oracions en veu passiva.