UNITAT DIDÀCTICA 6: La formació de paraules

 

Objectius didàctics

·        Definir el concepte de signe lingüístic i conéixer la doble articulació del llenguatge.

·        Reconéixer els processos de formació de paraules.

·        Conéixer les tècniques i recursos per tal de redactar un missatge propagandístic i un missatge publicitari i valorar els avantatges i inconvenients que ens ofereix el món de la propaganda i la publicitat.

·        Identificar els paràgrafs com a elements que aporten coherència al text.

·        Aplicar la tècnica del quadre sinòptic.

·        Identificar les principals irregularitats dels verbs i conjugar els verbs irregulars.

 

Continguts

Conceptes

·        El lèxic: signe lingüístic; doble articulació del llenguatge.

·        La formació de paraules: derivació, parasíntesi, composició i abreviació.

·        El missatge persuasiu: anàlisi, tipologia i recursos.

·        L’estructura dels paràgrafs.

·        El quadre sinòptic.

·        Els verbs irregulars.

 

Procediments

·        Identificació de les característiques del signe lingüístic.

·        Distinció de la doble articulació del llenguatge.

·        Anàlisi dels diferents processos per a la formació de paraules.

·        Identificació de les caracacterístiques i els elements que componen un text persuasiu.

·        Classificació dels tipus de paràgraf.

·        Adquisió de la tècnica del quadre sinòptic.

·        Classificació de les diverses irregularitats verbals.

 

Activitats d’avaluació

  • Redactar les característiques del signe lingüístic.

  • Separar paraules en lexemes i morfemes (prefixos i sufixos).

  • Analitzar el significat dels sufixos d'unes paraules.

  • Identificar i analitzar paraules derivades, parasintètiques i compostes, sigles i acrònims.

  • Distingir i analitzar els elements d' un anunci publicitari o propagandístic.

  • Escriure i transformar diferents tipus de paràgrafs.

  • Elaborar un quadre sinòptic a partir d’un text donat.

  • Conjugar correctament les formes de diversos verbs irregulars.