UNITAT DIDÀCTICA 7: Les relacions semàntiques entre les paraules

 

Objectius didàctics

·        Reconéixer el significat de les paraules, no aïlladament sinó en relació amb el context.

·        Conéixer alguns cultismes i tecnicismes.

·        Definir els conceptes de sinonímia, hiperonímia, antonímia, polisèmia, homonímia i paronímia.

·        Reconéixer un text instructiu, la seua estructura i els seus tipus.

·        Identificar els elements que donen coherència a un text i reconéixer les parts en què es pot estructurar.

·        Utilitzar diferents tècniques de memorització com un recurs per a millorar l'estudi.

·        Reconéixer les formes no personals del verb i conéixer les seues funcions.

·        Utilitzar correctament les principals perífrasis verbals i algunes construccions formades per la unió d'un verb i d'un pronom feble.

 

Continguts

Conceptes

·        La semàntica: cultismes i tecnicismes; relacions semàntiques entre les paraules.

·        El text instructiu.

·        Estructura i coherència textual.

·        La memorització.

·        Les formes no personals i perífrasis verbals.

 

Procediments

·        Distinció dels diversos tipus de paraules i de les relacions que s'estableixen entre elles.

·        Anàlisi de l'estructura i la tipologia de textos instructius.

·        Comprensió i anàlisi de l’estructura d’un text construït amb coherència.

·        Adquisició de tècniques de memorització.

·        Identificació de les formes no personals del verb.

·        Reconeixement de les perífrasis verbals i d'altres construccions remarcables.

 

Activitats d’avaluació

  • Classificar tecnicismes segons la ciència a la qual pertanyen.

  • Buscar sinònims i antònims d'unes paraules subratllades en un text.

  • Reconéixer casos de polisèmia, homonímia i paronímia en algunes frases.

  • Redactar un text instructiu de forma correcta, identificar-ne l'estructura i justificar-ho.

  • Identificar l’estructura i la coherència d’un text.

  • Realitzar un exercici pràctic de memorització.

  • Identificar la funció de formes no personals del verb i els diferents tipus de perífrasis verbals.

  • Reconéixer, en un text, algunes construccions verbals remarcables.