UNITAT DIDÀCTICA 8: Els canvis semàntics de les paraules

 

Objectius didàctics

·        Conéixer les nocions de camp semàntic i família de paraules i formar-ne.

·        Conéixer el significat dels termes denotació, connotació, tabú i eufemisme.

·        Reconéixer els principals tipus de canvis semàntics i els factors que els ocasionen.

·        Aprendre a elaborar el comentari d'un text.

·        Reconéixer els adverbis i les seues funcions com a complements verbals i connectors textuals.

·        Reconéixer les preposicions identificant-les com a elements que enllacen mots i sintagmes.

·        Identificar les conjuncions com a elements que enllacen paraules i oracions.

·        Utilitzar correctament els adverbis, les preposicions i les conjuncions.

 

Continguts

Conceptes

·        Camp semàntic i família de paraules.

·        Denotació i connotació.

·        Els canvis semàntics.

·        El comentari de textos.

·        L'adverbi: funcions i classificació.

·        Les partícules de relació: les preposicions i les conjuncions.

 

Procediments

·        Presentació de les nocions de camp semàntic i de família de paraules.

·        Identificació dels conceptes de denotació i connotació.

·        Reconeixement dels tipus de canvis semàntics i dels factors que els ocasionen.

·        Elaboració d'un comentari de text.

·        Classificació dels adverbis i de les locucions adverbials, i identificació de la seua funció.

·        Anàlisi de les partícules de relació.

 

Activitats d’avaluació

  • Completar un camp semàntic.

  • Formar una família lèxica.

  • Identificar el significat connotatiu d'una cançó.

  • Reconéixer els canvis de significat d'algunes paraules.

  • Redactar un comentari de text seguint unes pautes.

  • Identificar adverbis i locucions adverbials en un text i analitzar la seua funció.

  • Classificar les preposicions i les conjuncions d'un text.