UNITAT DIDÀCTICA 9: La llengua literària. Els gèneres literaris

 

Objectius didàctics

·        Definir la llengua literària i identificar els elements que intervenen en un acte de comunicació literària.

·        Distingir els dos constituents bàsics d'una obra literària: la forma i el contingut.

·        Valorar la llengua literària com a vehicle de comunicació entre els pobles.

·        Reconéixer les principals característiques dels gèneres literaris.

·        Definir la lírica a partir dels seus trets més importants i classificar els subgèneres lírics en cultes i populars.

·        Establir les característiques de la narrativa i classificar els subgèneres narratius.

·        Determinar els elements del teatre i classificar els subgèneres teatrals.

·        Definir la didàctica i el periodisme i establir-ne els principals subgèneres.

·        Identificar els trets i els subgèneres de l'oratòria i de la història com a gènere literari.

·        Interessar-se pels gèneres literaris com a possibles camins per a expressar les inquietuds culturals.

 

Continguts

Conceptes

·        La llengua literària: característiques.

·        La comunicació literària.

·        La lírica: característiques; lírica culta i popular.

·        La narrativa: característiques; els subgèneres narratius.

·        El teatre: característiques i classificació dels subgèneres teatrals.

·        La didàctica i els subgèneres didàctics.

·        El periodisme: gènesi i subgèneres periodístics.

·        L'oratòria: el discurs i els subgèneres de l'oratòria.

·        La història i els subgèneres històrics.

 

Procediments

·        Definició i reconeixement de les característiques de la llengua literària.

·        Identificació dels elements que intervenen en un acte comunicatiu.

·        Presentació del concepte d'obra literària i distinció de la forma i del contingut.

·        Reconeixement de les principals diferències entre els tres grans gèneres literaris.

·        Identificació de les característiques i elements de la lírica (vers, estrofa, poema, rima, recompte sil·làbic…) i distinció entre lírica culta i lírica popular.

·        Reconeixement dels trets de la narrativa i classificació dels subgèneres narratius.

·        Anàlisi de les característiques del teatre i classificació dels subgèneres teatrals.

·        Presentació de la didàctica i dels seus subgèneres.

·        Classificació dels subgèneres periodístics.

·        Definició de l'oratòria i classificació dels subgèneres d'acord amb la temàtica.

·        Classificació dels subgèneres narratius de la història.

 

Activitats d’avaluació

 • Reconéixer les característiques de la llengua literària.

 • Comparar dos textos pertanyents a gèneres literaris diferents i analitzar semblances i diferències.

 • Identificar els elements de l'acte de comunicació literària que apareixen en una obra determinada.

 • Analitzar les rimes d’unes estrofes.

 • Analitzar unes mostres de lírica i classificar el gènere al qual pertanyen.

 • Llegir un fragment narratiu i estudiar-ne les característiques.

 • Observar una representació teatral i comentar-ne els elements més significatius.

 • Identificar els trets que caracteritzen un text didàctic i justificar-ho.

 • Classificar els diversos tipus de notícies.

 • Reconéixer la temàtica d'un discurs.

 • Debatre a classe sobre les característiques d'una o diverses obres històriques.