Unitat 1. Llengua i societat

 Objectius

 • Definir els conceptes de bilingüisme i diglòssia, i distingir els diferents tipus de bilingüisme que existeixen.

 • Identificar els processos de normalització lingüística i precisar la situació actual del valencià en diferents àmbits d’ús.

 • Identificar el tema principal i els subtemes d’un text.

 • Distingir les dues unitats bàsiques en la progressió informativa dels textos: el tema i el rema.

 • Definir coherència i cohesió textuals i aplicar mecanismes per a mantindre-les al llarg del text.

 • Conéixer els trets d’un text expositiu i seguir els passos que cal dur a terme per a fer-ne el comentari.

 • Distingir els conceptes de fonètica i fonologia.

 • Classificar els sons vocàlics i els sons consonàntics segons alguns paràmetres, i conéixer els fenòmens fonètics que es produeixen en les vocals i les consonants en contacte.

 • Valorar la diversitat social com a manifestació de la riquesa cultural.

 • Rebutjar qualsevol comportament que implique una discriminació lingüística.

 • Reconèixer els principals gèneres literaris existents i les principals característiques de cadascun.

 • Identificar les figures retòriques usades en un text literari i entendre'n la importància.

 • Identificar l'estructura i els recursos emprats en un text literari.

 • Expressar-se amb correcció oralment i per escrit.

 • Avaluar les conseqüències per a la nostra llengua i cultura a causa de la repressió exercida pel franquisme.

 • Reconèixer els corrents narratius i els autors més importants del període: Mercè Rodoreda i Enric Valor.

 • Comentar aspectes lingüístics i literaris de textos narratius.

 

Continguts

 • Bilingüisme i diglòssia.

 • Legislació sobre l’ús del valencià.

 • Normalització lingüística. El conflicte lingüístic: substitució o normalització. Els processos de normalització lingüística.

 • Situació actual de la llengua i actituds lingüístiques.

 • La coherència i la cohesió textual: tema i rema.

 • El text expositiu.

 • La gramàtica.

 • Fonologia i fonètica: la producció dels sons vocàlics i dels sons consonàntics.

 • El text literari. Gèneres literaris. Trets lingüístics.

 • Figures retòriques morfosintàctiques, fonètiques i lexicosemàntiques.

 • El context històric, cultural i lingüístic de postguerra. El règim del general Franco. La persecució de la llengua i la cultura.

 • La narrativa. La novel·la, corrents i autors: Llorenç Villalonga, Mercè Rodoreda, Martí Domínguez.

 • El conte: Pere Calders, Enric Valor.


Activitats

 • Reconeixement del concepte de bilingüisme i diglòssia i comprensió dels diferents tipus de bilingüisme.

 • Identificació dels diferents textos legals referents a la llengua.

 • Reconeixement del concepte de conflicte lingüístic i observació de les dues vies de solució a què aboca el conflicte: la substitució lingüística o la normalització lingüística.

 • Identificació dels processos de normalització lingüística.

 • Observació de l’estat actual de la llengua en diferents àmbits d’ús.

 • Comprensió dels conceptes de coherència i cohesió textual i anàlisi dels principals elements que contribueixen a la cohesió textual.

 • Elaboració del comentari d’un text expositiu.

 • Reconeixement de les diferents branques de la gramàtica, dels elements que intervenen en la producció dels sons i dels fenòmens que es produeixen pel contacte de sons.

 • Elaboració del comentari d'un text literari.

Avaluació

 • Definir una sèrie de termes relacionats amb el conflicte lingüístic.

 • Analitzar els conceptes de coherència i cohesió textuals aplicats a un text.

 • Identificar el tema i la idea principal d’un text.

 • Redactar el comentari d’un text expositiu seguint unes pautes.

 • Identificar en un text els fenòmens fonètics que es produeixen entre vocals i entre consonants.

 • Redactar el comentari d'un text lirerari seguint unes pautes.

 

RECURSOS

TEXTOS