Unitat 10. Noucentisme i Avantguardisme

 Objectius

 • Conéixer les causes del naixement dels règims autoritaris a Europa.

 • Interessar-se per la tasca cultural de les institucions de l’època.

 • Valorar la normativització de la llengua i del paper rellevant de Pompeu Fabra i la revista Taula de les lletres valencianes.

 • Identificar els temes i els recursos del Noucentisme i de l’Avantguardisme.

 • Analitzar la poesia noucentista de Josep Carner.

 • Reconéixer els trets avantguardistes de Joan Salvat-Papasseit, J. V. Foix i Carles Salvador.

 • Comentar aspectes lingüístics i literaris de poemes noucentistes i avantguardistes.

Continguts

Conceptes

 • Context històric, cultural i lingüístic. La Primera Guerra Mundial i l’aparició del feixisme. Les institucions. La normativització de la llengua.

 • El Noucentisme. Ideologia i estètica noucentistes. La poesia noucentista. Josep Carner.

 • L’Avantguardisme. Característiques. Temàtica. Tècniques. L’Avantguardisme a casa nostra.

Procediments

 • Reconeixement dels trets de la societat en el primer terç del segle XX.

 • Anàlisi de la normativització de la llengua.

 • Identificació de les característiques del Noucentisme.

 • Presentació de les característiques i els temes de la poesia noucentista.

 • Estudi de l’obra poètica noucentista de Josep Carner.

 • Classificació de les característiques, la temàtica i les tècniques de l’Avantguardisme.

 • Presentació de la poesia de Joan Salvat-Papasseit.

 • Estudi de l’obra poètica de J. V. Foix.

 • Anàlisi de la poesia dels components de la generació de 1930, especialment de Carles Salvador.

 • Aplicació del mètode del comentari de text per a analitzar un poema de Joan Salvat-Papasseit.

 • Anàlisi d’aspectes lingüístics i literaris de poemes noucentistes i avantguardistes.

Avaluació

 • Debatre a classe les causes del naixement dels règims autoritaris a Europa.

 • Comentar la tasca cultural de les institucions de l’època.

 • Elaborar un esquema de les etapes i dels objectius de la normativització de la llengua i valorar la importància de Pompeu Fabra i de la revista Taula de les lletres valencianes en aquesta tasca.

 • Identificar els temes i els recursos literaris noucentistes i avantaguardistes per mitjà de l’anàlisi de diversos textos poètics.

 • Analitzar la concepció de la poesia que tenia cadascun dels dos grups de poetes de la generació de 1930.

 • Comentar els elements futuristes d’un poema de Carles Salvador.

 • Analitzar un poema d’Auques i ventalls, de Josep Carner.

 • Elaborar el comentari de text d’un poema de Joan Salvat-Papasseit.