Unitat 14. La literatura actual

 Objectius

 • Conéixer els esdeveniments polítics de la transició i de la consolidació de la democràcia a l’Esta espanyol.

 • Analitzar i valorar el procés de normalització lingüística.

 • Identificar els trets més rellevants dels gèneres literaris durant els últims anys.

 • Reconéixer els corrents i autors més destacats de la poesia, la narrativa, el teatre i l’assaig, amb les seues característiques.

 • Comentar característiques lingüístiques i literàries d’un poeta contemporani.

 • Treballar aspectes temàtics i formals de la poesia, la narrativa i el teatre contemporanis.

 • Exposar les idees d’un text amb adequació, coherència i cohesió.

 • Comentar aspectes lingüístics i literaris de textos teatrals, narratius i poètics.

Continguts

Conceptes

 • El context històric, cultural i lingüístic. La revolució tecnològica i cultural. Democràcia i autonomia. Cap a la normalització lingüística.

 • Introducció a la literatura actual. El redreçament del món literari. Els gèneres literaris: característiques.

 • Poesia. Miquel Martí i Pol. Vicent Andrés Estellés.

 • Narrativa. La novel·la. El conte.

 • Teatre. Teatre de creació col·lectiva. Teatre de text o autor.

 • Assaig. Els assagistes actuals. Joan Fuster.

Procediments

 • Identificació dels fets històrics més trascendentals esdevinguts des de 1975 fins a l’actualitat.

 • Anàlisi del procés de normalització lingüística.

 • Presentació dels factors del redreçament literari i dels gèneres literaris.

 • Estudi de la poesia de Miquel Martí i Pol i de Vicent Andrés Estellés.

 • Classificació de les tendències en el camp de la novel·la i el conte.

 • Reconeixement dels trets del teatre contemporani.

 • Observació de les característiques de l’assaig i de l’obra de Joan Fuster.

 • Lectura guiada d’Indian Summer, de Rodolf Sirera.

 • Aplicació del mètode del comentari de text per a analitzar un poema de Miquel Martí i Pol.

 • Anàlisi d’aspectes formals i temàtics de textos poètics i narratius.

Avaluació

 • Comentar a classe els esdeveniments polítics i culturals ocorreguts a Europa i a l’Estat espanyol des de 1975 fins a l’actualitat.

 • Redactar une esquema del procés de normalització lingüística.

 • Analitzar diversos textos poètics, narratius, teatrals i assagístics representatius de cada gènere literari.

 • Elaborar el comentari de text d’un poema de Miquel Martí i Pol.

 • Analitzar els aspectes formals i temàtics de poemes i de novel·les d’autors valencians contemporanis.