Unitat 2. El mapa dialectal

 Objectius

 • Establir els orígens de la nostra llengua.

 • Conéixer quines són les varietats geogràfiques de la nostra llengua.

 • Identificar les principals diferències que caracteritzen el bloc oriental i el bloc occidental.

 • Reconéixer les característiques dels textos periodístics.

 • Buscar les idees que formen un text.

 • Conéixer les característiques d’un text d’opinió i els passos que cal seguir per a fer-ne el comentari.

 • Utilitzar diferents diccionaris i vocabularis especialitzats.

 • Definir el concepte d’oració i determinar-ne la classificació.

 • Reconéixer els constituents immediats de l’oració: el subjecte i el predicat.

 • Analitzar morfosintàcticament oracions.

 • Expressar-se amb correcció oralment i per escrit.

 • Reconéixer els corrents poètics més improtants del període de la postguerra.

 • Analitzar l'obra poètica d'Estellés i Espriu.

Continguts

 • La llengua dels valencians. Els orígens.

 • Variació interna i dialectes. Isoglossa. Bloc occidental i bloc oriental. Transició dialectal.

 • Textos periodístics. El periodisme. La llengua del periodisme.

 • La recerca d’idees.

 • Comentari d’un text: el text d’opinió.

 • Ús de diccionaris especialitzats.

 • L’oració. Classificació. Constituents.

 • L’oració composta. Tipus.

 • Anàlisi morfosintàctica de l’oració.

 • La poesia de postguerra: autors i corrents.

 • Vicent Andrés Estellés i Salvador Espriu.

Activitats

 • Reconeixement dels orígens de la nostra llengua i dels factors que van influir en la seua formació.

 • Estudi dels principals dialectes de la llengua i dels trets que els caracteritzen.

 • Anàlisi dels trets característics del llenguatge periodístic i elaboració d’aquesta classe de textos.

 • Reconeixement d’alguns mètodes de recerca d’idees.

 • Elaboració del comentari d’un text d’opinió.

 • Adquisició de les tècniques d’ús dels principals diccionaris i vocabularis especialitzats.

 • Estudi de l’oració per mitjà de la identificació dels seus constituents immediats i dels diversos tipus en què es classifica.

 • Anàlisi morfosintàctica de l’oració simple.

Avaluació

 • Identificar els orígens de la nostra llengua.

 • Llegir un text del bloc occidental de la llengua i un altre del bloc oriental i analitzar-ne les diferències.

 • Identificar les característiques formals i lingüístiques de diversos textos periodístics.

 • Aplicar la tècnica de recerca d’idees a un tema donat.

 • Redactar el comentari d’un text d’opinió seguint unes pautes.

 • Buscar el significat de diversos mots científics o tècnics en un diccionari especialitzat o en un vocabulari adient.

 • Classificar diverses oracions, identificar-ne el subjecte i el predicat, i analitzar-les morfosintàcticament.

 • Classificar oracions compostes segons que siguen coordinades o subordinades.

 

RECURSOS