Unitat 3. El valencià general

 Objectius

 • Identificar les característiques fonètiques, morfològiques i lèxiques del valencià general.

 • Conéixer les característiques de les varietats que més s’identifiquen amb el valencià general i reconéixer-ne els parlars.

 • Reconéixer les característiques del llenguatge audiovisual i elaborar textos amb aquestes característiques.

 • Organitzar les idees com a pas previ a la redacció d’un escrit.

 • Conéixer les característiques d’un text argumentatiu i els passos que cal fer per a comentar-lo.

 • Identificar els termes més essencials per a realitzat consultes en Internet.

 • Identificar, classificar i analitzar les proposicions coordinades i les proposicions juxtaposades.

 • Conéixer les característiques del teatre de la postguerra, els autors i les obres més importants.

Continguts

 • El valencià. Trets generals del valencià. El valencià entre el riu Xúquer i la línia Biar-Busot. El valencià de la Plana Alta i de la Plana Baixa.

 • El llenguatge en la ràdio i en la televisió. Característiques generals.

 • Organització de les idees.

 • Comentari d’un text: el text argumentatiu.

 • Les veus del discurs, la modalització (epistèmica, deòntica, valorativa, dixi, figures...)

 • Consulta en Internet.

 • La coordinació. Classificació de les proposicions coordinades. Anàlisi de les proposicions coordinades.

 • La juxtaposició.

 • El teatre de la postguerra: Manuel de Pedrolo.

 • L'assaig: Joan Fuster

Activitats

 • Identificació de les característiques fonètiques, morfològiques i lèxiques del valencià general i de les varietats amb menys variacions.

 • Anàlisi dels trets característics del llenguatge de la ràdio i de la televisió i elaboració d’aquests tipus de textos.

 • Aplicació de la tècnica d’organització de les idees en la redacció d’un escrit.

 • Elaboració del comentari d’un text argumentatiu.

 • Reconeixement de les aplicacions que ofereix Internet com a recurs per a l’estudi.

 • Identificació i anàlisi de les proposicions coordinades i les proposicions juxtaposades.

Avaluació

 • Llegir un text en valencià general i identificar-ne les característiques fonètiques, morfològiques i lèxiques.

 • Analitzar el llenguatge d’un programa de telelevisió i el d’un programa de ràdio i fer-ne la comparació; elaborar un text per a la ràdio o per a la televisió.

 • Aplicar la tècnica d’organització de les idees a un tema donat.

 • Redactar el comentari d’un text argumentatiu seguint unes pautes donades.

 • Identificar les proposicions coordinades d’una llista d’oracions.

 • Analitzar quatre oracions amb proposicions coordinades.

 • Identificar proposicions juxtaposades coordinades i proposicions juxtaposades subordinades.

 • Redactar un text sobre el teatre de postguerra i els autors més destacats: Manuel de Pedrolo.

 • Redactar un text sobre l'assaig i els autors més destacats: Joan Fuster.

 

RECURSOS