Unitat 4. El valencià: l’alacantí i el central o apitxat

 Objectius

 • Identificar les característiques fonètiques, morfològiques i lèxiques del valencià alacantí.

 • Conéixer l’origen del nom apitxat i del fenomen de l’apitxament, i reconéixer les seues característiques.

 • Elaborar textos publicitaris i propagandístics.

 • Exposar les idees d’un text amb adequació, coherència i cohesió.

 • Conéixer les característiques d’un assaig i els passos que cal fer per a comentar-lo.

 • Identificar les parts en què s’estructura un llibre.

 • Reconéixer i analitzar les diverses classes de proposicions subordinades substantives.

Continguts

Conceptes

 • El valencià alacantí. Trets característics.

 • El valencià central o apitxat. El nom apitxat. L’origen de l’apitxament. Trets característics.

 • El llenguatge publicitari i propagandístic. Estructura. La persuasió. Trets lingüístics de la publicitat.

 • Exposició de les idees.

 • Comentari d’un text: el text assagístic.

 • Estructura d’un llibre.

 • Proposicions subordinades. Tipus de proposicions subordinades.

 • Proposicions subordinades substantives. Funcions. Formes que presenten. L’infinitiu. Anàlisi de les proposicions subordinades substantives.

Procediments

 • Identificació de les característiques fonètiques, morfològiques i lèxiques del valencià alacantí.

 • Reconeixement del nom apitxat i de l’origen de l’apitxament i dels trets identificatius d’aquesta varietat.

 • Anàlisi dels trets característics dels textos publicitaris i propagandístics i elaboració d’aquesta classe de textos.

 • Exposició de les idees d’un text amb adequació, coherència i cohesió.

 • Elaboració del comentari d’un text assagístic.

 • Identificació de les parts en què s’estructura un llibre.

 • Reconeixement de les proposicions subordinades.

 • Identificació i anàlisi de les proposicions subordinades substantives.

Avaluació

 • Escoltar un fragment d’un text en valencià alacantí i un altre en valencià central o apitxat; distingir-los i identificar els trets fonètics, morfològics i lèxics que caracteritzen cadascun.

 • Identificar els trets lingüístics que caracteritzen un text publicitari i un de propagandístic.

 • Detectar en un text els elements que hi donen adequació, coherència i cohesió.

 • Redactar el comentari d’un assaig seguint unes pautes donades.

 • Buscar un llibre a la biblioteca i prendre nota de les parts en què s’ha estructurat.

 • Escriure diverses oracions amb proposicions subordinades substantives que acomplisquen, cadascuna, funcions diferents; analitzar morfosintàcticament oracions que continguen proposicions subordinades substantives.