Unitat 5. El valencià septentrional i la varietat nord-occidental

 Objectius

 • Identificar les característiques fonètiques, morfològiques i lèxiques del valencià septentrional i de la varietat nord-occidental.

 • Conéixer els subdialectes del nord-occidental.

 • Identificar les disciplines humanístiques diferenciant-les de les ciències i aprendre les característiques pròpies que singularitzen els textos humanístics respecte a altres tipologies.

 • Determinar les característiques dels textos filosòfics i conéixer els passos que cal fer per a comentar-ne.

 • Adquirir l’hàbit de corregir i revisar els textos propis.

 • Conéixer les característiques d’un assaig filosòfic i els passos que cal fer per a comentar-lo.

 • Prendre notes i apunts d’una manera eficaç.

 • Reconéixer i analitzar les proposicions subordinades adjectives.

 • Identificar les proposicions subordinades adjectives substantivades.

Continguts

Conceptes

 • El valencià septentrional. Trets generals.

 • La varietat nord-occidental. Trets generals. Subdialectes.

 • Textos humanístics. Característiques dels textos humanístics.

 • La correcció i la revisió.

 • Comentari d’un text: l’assaig filosòfic.

 • La presa de notes i apunts.

 • Proposició subordinada adjectiva. La partícula relativa. Classificació.

 • Substantivació de les proposicions adjectives. Formes i funcions de les adjectives substantivades.

 • Anàlisi de proposicions subordinades adjectives. Comentari.

Procediments

 • Identificació de les característiques fonètiques, morfosintàctiques i lèxiques del valencià septentrional.

 • Reconeixement de les característiques fonètiques, morfològiques i lèxiques del nord-occidental.

 • Anàlisi dels trets característics dels textos humanístics i creació d’aquesta classe de textos.

 • Adquisició de l’hàbit de revisar i corregir els propis errors en l’elaboració d’un escrit.

 • Elaboració del comentari d’un assaig filosòfic.

 • Presentació d’idees pràctiques per a la presa de notes i d’apunts.

 • Identificació i anàlisi de les proposicions subordinades adjectives i de les proposicions adjectives substantivades.

Avaluació

 • Llegir un text escrit en valencià septentrional i un altre en la varietat nord-occidental i identificar-hi els trets fonètics, fonològics i lèxics que els caracteritzen.

 • Analitzar un text humanístic i identificar-hi l’estructura i els recursos que el caracteritzen com a text humanístic.

 • Corregir textos escrits pels companys com si foren escrits per un mateix.

 • Redactar el comentari d’un assaig filosòfic.

 • Prendre notes i apunts de forma correcta.

 • Formar oracions compostes en què la subordinada siga una proposició adjectiva, unes vegades explicativa i unes altres especificativa, a partir d’oracions simples, i analitzar-les morfosintàcticament.

 • Assenyalar la funció sintàctica de diverses proposicions subordinades adjectives i analitzar-les.