Unitat 6. Els dialectes del bloc oriental

 Objectius

 • Identificar les característiques fonètiques, morfològiques i lèxiques del rossellonés, del central, del balear i de l’alguerés.

 • Conéixer els subdialectes del central i del balear.

 • Reconéixer els trets del llenguatge científic i tècnic i elaborar textos amb aquestes característiques.

 • Elaborar treballs de forma correcta.

 • Conéixer les característiques d’un text científic i els passos que cal fer per a comentar-lo.

 • Reconéixer la recensió com una eina d’estudi.

 • Identificar i analitzar les proposicions subordinades adverbials de lloc, de temps i de mode.

Continguts

Conceptes

 • El rossellonés.

 • El central.

 • El balear.

 • L’alguerés.

 • Textos científics i tècnics. Característiques. Creació del lèxic científic i tècnic.

 • L’elaboració d’un treball.

 • Comentari d’un text: el text científic.

 • La recensió.

 • Proposició subordinada adverbial (I). Classificació. Proposició subordinada adverbial de lloc, de temps i de mode. Anàlisi de proposicions subordinades adverbials.

Procediments

 • Reconeixement dels trets lingüístics del rossellonés, del central, del balear i de l’alguerés i dels territoris on es parla cadascun d’aquests dialectes.

 • Anàlisi de les característiques del llenguatge cientificotècnic i creació d’aquest tipus de textos.

 • Elaboració d’un treball seguint unes pautes donades: introducció, exposició, conclusió i bibliografia.

 • Redacció del comentari d’un text científic.

 • Reconeixement de la recensió com a tècnica d’estudi.

 • Identificació i anàlisi de les proposicions subordinades adverbials de lloc, de temps i de mode.

Avaluació

 • Localitzar les característiques d’uns textos en rossellonés, central, balear i alguerés.

 • Redactar un text científic breu i comentar les característiques que més destaquen del seu llenguatge.

 • Elaborar un treball i estructurar-lo amb una introducció, l’exposició del treball pròpiament dit, una conclusió i la bibliografia emprada.

 • Redactar el comentari d’un text científic seguint unes pauses.

 • Elaborar la recensió d’un llibre.

 • Substituir proposicions subordinades per adverbis, classificar-les com a modals, temporals o locals, i analitzar-les morfosintàcticament.