Unitat 7. El lèxic del valencià

 Objectius

 • Definir el concepte de Terminologia i conéixer els principals mecanismes lingüístics per a la creació de neologismes.

 • Reconéixer les principals aportacions neològiques que ha rebut la nostra llengua a través de la història.

 • Identificar la presència del valencià en Internet.

 • Reconéixer les característiques dels textos jurídics i administratius i els recursos que els regulen.

 • Presentar treballs amb un aspecte formal acurat.

 • Conéixer els passos per a elaborar el comentari d’un text acadèmic.

 • Reconéixer la preparació correcta dels exàmens com a recurs per a afrontar-los amb èxit.

 • Identificar i analitzar les proposicions subordinades adverbials causals, finals, condicionals, concessives, comparatives i consecutives.

Continguts

Conceptes

 • La terminologia. Formació de neologismes per mecanismes interns i per préstec o manlleu.

 • El valencià en Internet.

 • Textos jurídics i administratius. Característiques dels textos jurídics i administratius.

 • La presentació d’un treball.

 • Comentari d’un text: el text acadèmic.

 • La preparació d’exàmens.

 • Proposició subordinada adverbial (II). Proposició subordinada adverbial final, causal, condicional, concessiva, comparativa i consecutiva. Anàlisi de les proposicions subordinades adverbials.

Procediments

 • Reconeixement dels processos de formació de neologisme per mecanismes interns i per préstec o manlleu.

 • Identificació de les diferents llengües que han aportat lèxic a la nostra llengua.

 • Observació de la presència del valencià en Internet.

 • Anàlisi de les característiques del llenguatge dels textos jurídics i administratius i creació d’aquesta classe de textos.

 • Presentació d’un treball.

 • Elaboració del comentari d’un text acadèmic.

 • Reconeixement de les fases de la preparació d’exàmens.

 • Reconeixement i anàlisi de les proposicions subordinades adverbials finals, causals, condicionals, concessives, comparatives, consecutives i adverbials.

Avaluació

 • Classificar una sèrie de paraules segons el mecanisme de creació.

 • Identificar la llengua de què provenen una sèrie de mots.

 • Redactar un escrit sobre la presència del valencià en Internet.

 • Elaborar una sol·licitud i identificar-hi els trets que la defineixen com a text administratiu.

 • Analitzar la presentació d’algun treball elaborat per l’alumne i comprovar si és correcta.

 • Redactar el comentari d’un text acadèmic seguint unes pautes.

 • Elaborar una argumentació sobre la necessitat de prepar prèviament els exàmens.

 • Classificar proposicions subordinades adverbials segons que siguen causals, finals, condicionals, concessives, comparatives o consecutives.

 • Analitzar oracions amb proposicions subordinades adverbials.