Unitat 8. La llengua literària

 Objectius

 • Reconéixer els principals gèneres literaris existents i les principals característiques de cadascun.

 • Aprendre els recursos més freqüents de què disposem per a connotar un text.

 • Definir el concepte de figura retòrica i identificar les diferents classes.

 • Identificar les figures retòriques usades en un text literari i entendre’n la importància.

 • Identificar l’estructura i els recursos emprats en un text literari.

 • Aprendre els passos que s’han de seguir en l’elaboració d’un comentari de text.

 • Redactar un comentari d’un text literari.

Continguts

Conceptes

 • El text literari. Gèneres literaris. Trets lingüístics.

 • Figures retòriques morfosintàctiques, fonètiques i lexicosemàntiques.

 • Comentari d’un text literari.

Procediments

 • Reconeixement dels principals gèneres literaris.

 • Anàlisi dels principals trets lingüístics d’un text literari.

 • Reconeixement del concepte de figura retòrica i de les principals figures segons que siguen morfosintàctiques, fonètiques o lexicosemàntiques.

 • Identificació de les pautes que cal seguir en la realització d’un comentari de text.

 • Redacció d’un comentari de text.

Avaluació

 • Definir el concepte de text literari.

 • Explicar quins són els principals gèneres literaris i quines són les principals característiques de cadascun.

 • Identificar la tipologia textual a què pertanyen diferents textos literaris proposats.

 • Reconéixer, a partir d’uns poemes donats, les diferents figures retòriques de caire morfosintàctic, fonètic o lèxic que hi apareixen.

 • Analitzar l’esquema mètric, el recompte sil·làbic, la rima, les llicències mètriques i el tipus d’estrofa emprats en un poema.

 • Elaborar un poema a partir d’unes característiques donades.

 • Redactar el comentari d’un text literari narratiu.