1.1 Objectius

·         Llegir i comprendre textos dialogats.

·         Produir missatges escrits i orals dialogats respectant les característiques del diàleg i les normes formals de salutació i de comiat.

·         Identificar una oració i la seua estructura.

·         Ampliar els coneixements sobre els sons, les grafies, la síl·laba, els diftongs i els hiats i aplicar-los en la separació de síl·labes.

·         Utilitzar correctament el guió de diàleg i els punts suspensius.

·         Identificar l’estructura de la paraula.

·         Utilitzar les noves tecnologies per a millorar l’aprenentatge de la llengua.

1.4 Continguts

Conceptes

·         El diàleg i les seues característiques.

·         El còmic com a tipologia textual.

·         L’oració i la seua estructura (subjecte i predicat).

·         La síl·laba, els dígrafs, els diftongs i els hiats.

·         El guió de diàleg i els punts suspensius.

·         Estructura de la paraula: lexema i morfemes.

Procediments

·         Anticipació de la temàtica de la lectura a partir de diverses informacions: l’autor i la seua obra, temàtica de la lectura.

·         Lectura d’un text dialogat i regulació de la pròpia comprensió.

·         Identificació del context de la lectura.

·         Resum de la lectura a partir de la resposta a una pregunta.

·         Descripció dels principals trets dels personatges de la lectura.

·         Elaboració de diàlegs en estil directe i indirecte.

·         Ús oral de fórmules de salutació i de comiat en diàlegs.

·         Ús de les formes verbals adequades a l’hora de preguntar per algú quan parlem per telèfon.

·         Anàlisi dels elements que formen l’oració.

·         Reconeixement de la concordança entre subjecte i predicat.

·         Identificació dels predicats nominals i verbals.

·         Identificació dels desajustos entre sons i grafies.

·         Localització de la síl·laba tònica.

·         Classificació de les paraules segons el nombre de síl·labes.

·         Distinció dels dígrafs que se separen dels que no ho fan.

·         Reconeixement de diftongs i hiats.

·         Ús correcte del guió de diàleg i dels punts suspensius.

·         Identificació del lexema i els morfemes en les paraules. 

Valors

·         Valoració de l’actitud dels personatges de la lectura.

·         Interés per l’ús correcte i espontani de fórmules de cortesia a l’hora de conversar amb els altres.

·         Participació i iniciativa en les activitats orals.

·         Valoració de la importància de l’ús correcte del guió del diàleg i dels punts suspensius.

·         Interés per conéixer la llengua com a sistema.

·         Interés per ampliar el vocabulari propi a partir de la formació de paraules.