10.1 Objectius

·         Consolidar els continguts apresos al llarg del curs.

·         Automatitzar les habilitats, les estratègies i les tècniques adquirides.

·         Posar en pràctica els procediments de treball.

·         Adquirir l’hàbit de repassar els conceptes per tal de consolidar continguts i procediments.

·         Prendre consciència del treball realitzat al llarg del curs.

10.4 Continguts

Conceptes

·         L’oració: estructura i modalitats.

·         Elements morfològics de l’oració: noms, adjectius, determinants, verbs.

·         Les grafies r/rr, l·l, h, m/n/mp.

Procediments

·         Tipologies textuals diverses: diàleg, descripció, notícia, poema, narració.

·         Elements estructurals propis de cada tipologia textual: estructura, estil, contingut temàtic, etc.

·         Anàlisi morfològica dels components de l’oració gramatical.

·         La flexió verbal: forma i ús.

·         Pràctica i ús de les grafies anteriors i de les que s’han treballat al llarg del curs i presenten més dificultat pel que fa a l’ortografia.

·         Pràctica de la separació sil·làbica de les paraules.

·         Norma i ús de l’accentuació de les paraules.

·         Pràctica de e i o oberta i tancada.

·         L’apostrofació, la contracció i el guionet.

·         Anàlisi de l’estructura de la paraula.

·         Formació de paraules mitjançant els diferents elements de derivació.

·         Pràctica en la detecció de barbarismes i vulgarismes.

·         Identificació d’argots.

·         Comprensió i distinció entre el sentit propi i el sentit figurat de les paraules.

·         Ampliació del vocabulari propi mitjançant l’estudi de diferents camps semàntics.

·         Identificació dels principals elements de la comunicació i comprensió de la seua finalitat.

·         Identificació dels elements diferenciadors de les llengües romàniques.

Valors

·         Hàbit d’analitzar en sentit crític les notícies i altres textos funcionals d’ús quotidià.

·         Valoració dels textos literaris com a instrument d’expressió de sentiments i bellesa del llenguatge.

·         Hàbit de seleccionar acuradament els diferents elements morfològics en les pròpies produccions orals i escrites.

·         Hàbit de revisar ortogràficament textos de producció pròpia.

·         Valoració de la importància d’ampliar el propi vocabulari i d’utilitzar-lo en la vida quotidiana.

·         Valoració i respecte per la riquesa lingüística que suposen les variants dialectals.