2.1 Objectius

·         Llegir i comprendre textos epistolars.

·         Reconéixer les característiques de textos funcionals, com ara notes, avisos i missatges.

·         Reconéixer les diverses modalitats de l’oració.

·         Aplicar correctament els signes d’interrogació i d’admiració. 

·         Identificar la síl·laba tònica i el còmput sil·làbic dels mots, per aplicar-los segons la normativa de l’accentuació. 

·         Ampliar els coneixements sobre la derivació i aplicar la sufixació correcta per a crear derivats.

2.4 Continguts

Conceptes

·         El gènere epistolar.

·         El llenguatge funcional: carta, avisos, notes.

·         La carta: tipus de cartes.

·         Reconeixement dels elements estructurals propis d’una carta personal: encapçalament, cos, comiat.

·         Reconeixement dels elements estructurals característics d’un avís i d’una nota.

·         L’oració.

·         Modalitats de l’oració.

·         Oracions enunciatives, interrogatives, exclamatives i imperatives. Subclasses.

·         Síl·laba tònica i accent gràfic.

·         Paraules agudes, planes i esdrúixoles.

·         Accentuació.

·         Signes d’interrogació i d’admiració.

·         Derivació: morfema i lexema.

·         Partícules derivatives: sufixos, prefixos i infixos.

Procediments

·         Anticipació de la temàtica de la lectura a partir de diverses informacions: l’autora i la seua obra, temàtica de la lectura.

·         Lectura d’un text narratiu, amb la inserció de textos epistolars, i la regulació de la pròpia comprensió.

·         Pràctica de l’expressió oral i escrita amb cartes, notes i avisos.

·         Pràctica oral i escrita de l’ús correcte del tipus de modalitat segons el context del dis-

·         curs. 

·         Reconeixement dels casos en què cal posar signes d’interrogació i d’admiració.

·         Pràctica escrita de l’accentuació.

·         Pràctica de la derivació.

Valors

·         Valoració de la fantasia i de la ironia en els recursos literaris.

·         Interés per habituar-se a estructurar correctament els elements constitutius d’una carta, d’una nota i d’un avís.

·         Valoració de la funcionalitat de les notes i els avisos.

·         Interés per l’ús correcte, oral i escrit, de les diferents modalitats de l’oració amb els elements normatius que les identifiquen.

·         Interés per conéixer la llengua com a sistema.

·         Hàbit d’usar els signes d’admiració i d’interrogació en passar de la llengua oral a l’escrita.

·         Interés per ampliar el propi vocabulari a partir de la derivació.

·         Interés per conéixer els mecanismes de creació de mots a partir de les diverses combinacions de lexemes amb partícules derivatives.