3.1 Objectius

·         Llegir i comprendre textos periodístics.

·         Identificar les característiques pròpies d’una notícia.

·         Reproduir una notícia escoltada en algun mitjà.

·         Identificar la categoria gramatical del nom, i dominar-ne la flexió de nombre i de gènere.

·         Dominar l’accentuació dels mots diacrítics i l’ús de la dièresi.

·         Aplicar correctament el punt a part, el punt i seguit i el punt final.

·         Ampliar els coneixements sobre la derivació i aplicar la prefixació correcta per a crear derivats.

3.4 Continguts

Conceptes

·         La notícia com a text periodístic per excel·lència.

·         Estructura de la notícia (titular, entrada, cos). 

·         El llenguatge periodístic en la notícia.

·         El nom.

·         Classificació dels noms segons la realitat que designen.

·         El gènere i el nombre del nom.

·         L’accent diacrític.

·         La dièresi.

·         Signes de puntuació: el punt i a part, el punt i seguit, el punt final.

·         Derivació: morfema i lexema.

·         Partícules derivatives: prefixos.

Procediments

·         Anticipació de la temàtica de la lectura a partir de diverses informacions sobre el text.

·         Lectura d’un text periodístic i regulació de la pròpia comprensió.

·         Nucli temàtic de la notícia.

·         Anàlisi de la informació bàsica i de l’estructura de la notícia.

·         Pràctica oral i escrita de la formació de femenins i de plurals en els noms.

·         Pràctica escrita de l’accentuació diacrítica i de la dièresi.

·         Pràctica escrita del punt i a part, el punt i seguit, el punt final.

·         Pràctica de derivació amb prefixos.

Valors

·         Interés per aprofundir en els mitjans de comunicació actuals.

·         Valoració de la notícia com a l’element lingüístic funcional per excel·lència.

·         Interés per conéixer els diferents mitjans de transmissió de notícies.

·         Interés per l’ús correcte, oral i escrit, de la flexió nominal.

·         Interés per conéixer la llengua com a sistema.

·         Hàbit d’usar els signes de puntuació en la translació de la llengua oral a la llengua escrita.

·         Interés per ampliar el propi vocabulari a partir de la derivació amb prefixos.

·         Interés per conéixer els mecanismes de creació de mots a partir de les diverses combinacions de lexemes amb els prefixos com a partícules derivatives.