4.1 Objectius

·         Llegir i comprendre textos descriptius.

·         Reconéixer els elements que conformen una descripció.

·         Identificar la categoria gramatical de l’adjectiu, així com dominar-ne la flexió de nombre i de gènere.

·         Dominar l’ortografia i la pronúncia dels sistema vocàlic valencià i de la vocal e en posició tònica i àtona.

·         Reforçar l’ús dels signes de puntuació (la coma).

·         Ampliar els coneixements sobre els sentit propi i el sentit figurat.

4.4 Continguts

Conceptes

·         Ampliació de vocabulari.

·         La descripció.

·         Tècniques descriptives: adjectivació, comparació, enumeració i metàfora.

·         L’adjectiu: gènere i nombre.

·         Adjectius variables i invariables.

·         La e oberta i la e tancada des del punt de vista fonètic i ortogràfic.

·         Signes de puntuació: coma explicativa i coma enumerativa.

·         Sentit propi i sentit figurat.

Procediments

·         Anticipació de la temàtica de la lectura a partir de diverses informacions: l’autor i la seua obra, temàtica de la lectura.

·         Lectura d’un text descriptiu dins d’una narració i regulació de la pròpia comprensió.

·         Pràctica oral i escrita de tècniques descriptives.

·         Pràctica de l’ús correcte de la flexió en els adjectius.

·         Canvis ortogràfics provocats per la flexió i la derivació en els adjectius.

·         Pràctica ortogràfica del sistema vocàlic tònic i de la e oberta i la e tancada en posició tònica i àtona.

·         Pràctica d’identificació de significats de les paraules segons el context.

Valors

·         Valoració de les tècniques descriptives com a riquesa expressiva del que pot transmetre un text.

·         Interés per habituar-se a estructurar correctament una descripció ja siga de persona, de lloc, d’objecte, d’ambient, etc.

·         Valoració de les tècniques descriptives com a riquesa expressiva oral i escrita.

·         Interés per l’ús correcte, oral i escrit, de la flexió i la derivació en els adjectius.

·         Interés per conéixer la llengua com a sistema.

·         Interés per valorar el sentit figurat com un mecanisme d’economia lingüística que posseeix la llengua.