5.1 Objectius

·         Llegir i comprendre textos narratius.

·         Reconéixer l’estructura bàsica d’una narració.

·         Identificar i utilitzar les característiques pròpies d’una narració oral.

·         Reconéixer la categoria, funció i classificació d’alguns determinants.

·         Dominar l’ortografia i la pronúncia de la vocal o en posició tònica o àtona.

·         Dominar l’ús de la coma per a separar expressions i en els vocatius. 

·         Reconéixer els conceptes de barbarisme, vulgarisme i argot.

5.4 Continguts

Conceptes

·         Ampliació de vocabulari.

·         Estructura narrativa bàsica: marc i trama.

·         Estructura d’una narració: marc i trama.

·         Reconeixement dels elements del marc narratiu: espai, temps, narrador i personatges.

·         Reconeixement dels elements de la trama narrativa: els fets i l’ordre.

·         Determinants: concepte i identificació.

·         Determinants: articles, demostratius i possessius. Subclasses.

·         La o oberta i la o tancada des del punt de vista fonètic i ortogràfic.

·         Signes de puntuació: la coma en els vocatius i com a separació d’expressions o oracions.

·         Barbarismes, vulgarismes i argot.

Procediments

·         Anticipació de la temàtica de la lectura a partir de diverses informacions: l’autor i la seua obra.

·         Lectura d’un text narratiu i regulació de la pròpia comprensió.

·         Pràctica de l’expressió oral i escrita amb narracions de fets reals o inventats.

·         Pràctica oral i escrita de l’ús correcte dels determinants segons el context i la concordança.

·         Pràctica ortogràfica de la o oberta i la o tancada en posició tònica i àtona.

·         Adequació del lèxic proposat als contextos adequats.

Valors

·         Valoració de la imaginació per a crear mons fantàstics.

·         Interés per entrar en el món de la fantasia narrativa com a recurs literari.

·         Interés per habituar-se a desgranar els elements narratius de qualsevol text.

·         Valoració de la correcta estructura d’una narració per a fer-la intel·ligible.

·         Interés per utilitzar correctament, de manera oral i escrita, els diversos tipus de determinants (articles, demostratius i possessius) i les seues formes.

·         Interés per conéixer la llengua com a sistema.

·         Interés per ampliar el propi vocabulari.

·         Valoració de la importància de la riquesa lingüística.