6.1 Objectius

·         Llegir i comprendre textos narratius.

·         Reconéixer els elements d’una narració.

·         Identificar les característiques d’una narració popular.

·         Reconéixer la categoria i la funció dels quantificadors.

·         Utilitzar l’apostrofació i la contracció en escrits propis.

·         Dominar l’ús del guionet.

·         Emprar correctament el punt i coma.

·         Ampliar el lèxic sobre el vestit.

6.4 Continguts

Conceptes

·         Marc narratiu del text de la lectura.

·         Marc narratiu i trama.

·         Reconeixement dels elements d’una narració: espai, temps, personatges, fets i narrador.

·         Determinants quantificadors.

·         Quantificadors indefinits, quantitatius i numerals. Subclasses.

·         Apòstrof, contracció i guionet.

·         El punt i coma.

·         Vocabulari del camp semàntic del vestit.

Procediments

·         Anticipació de la temàtica de la lectura a partir de diverses informacions: l’autor i la seua obra, temàtica de la lectura.

·         Lectura d’un text narratiu i regulació de la pròpia comprensió.

·         Pràctica de l’expressió oral i escrita amb narracions de fets reals o inventats i de rondalles.

·         Pràctica oral i escrita de l’ús dels quantificadors segons el context.

·         Pràctica escrita de l’apostrofació, de la contracció i de l’ús del guionet.

·         Pràctica escrita del punt i coma.

·         Adequació del lèxic proposat als contextos adequats.

Valors

·         Valoració de la ironia i del sentit de l’humor com a recurs literari.

·         Interés per habituar-se a desgranar els elements narratius de qualsevol narració.

·         Valoració del narrador com a element imprescindible entre l’autor i el lector.

·         Interés per incorporar al vocabulari habitual l’ampli ventall dels quantificadors existents.

·         Interés per conéixer la llengua com a sistema.

·         Valoració de l’ús correcte del punt i coma.

·         Interés per ampliar el propi vocabulari.

·         Interés per conéixer els canvis en la manera de vestir al llarg de la història.