7.1 Objectius

·         Llegir i comprendre textos literaris.

·         Identificar els recursos que fan que un text tinga un registre literari.

·         Reconéixer la categoria gramatical del verb, així com la seua funcionalitat i les seues característiques morfològiques.

·         Dominar la dicció i l’ortografia de la essa sorda i la essa sonora.

·         Afermar l’ús dels dos punts.

·         Ampliar el lèxic sobre la casa.

7.4 Continguts

Conceptes

·         El registre literari i el registre no literari.

·         Característiques del llenguatge literari.

·         Els recursos literaris: fonètics, sintàctics i semàntics.

·         El verb i les seues característiques.

·         Estructura morfològica del verb.

·         La flexió verbal: persona, nombre, temps i mode del verb.

·         La essa sorda i la essa sonora.

·         Vocabulari del camp semàntic de la casa.

Procediments

·         Anticipació de la temàtica de la lectura a partir de diverses informacions: l’autor i la seua obra.

·         Lectura d’un text narratiu i regulació de la pròpia comprensió.

·         Identificació del narrador del text i de la temàtica.

·         Localització de recursos literaris en textos.

·         Pràctica de l’ús correcte de la flexió en els verbs.

·         Canvis ortogràfics provocats per la flexió en les diverses formes del verb.

·         Normativa ortogràfica i excepcions de la essa sorda i la essa sonora.

·         Signes de puntuació: els dos punts per a introduir enumeracions, exemples i advertiments.

·         Adequació del lèxic proposat als contextos adequats.

·         Reconeixement i utilització de paraules noves pertanyents al camp semàntic de la casa.

·         Pràctica de precisió del significat.

Valors

·         Valoració del contingut temàtic del text: el plaer de llegir.

·         Hàbit de descobrir el concepte d’autoria d’un text literari.

·         Presa de consciència dels sentiments que un text literari pot desvetlar en el lector/a.

·         Valoració de l’estètica del llenguatge literari.

·         Presa de consciència de com es pot embellir la llengua a partir dels recursos literaris.

·         Interés per la literatura com un mitjà per a interpretar la realitat.

·         Valoració del text literari com a instrument per a expressar els propis sentiments.

·         Interés per l’ús correcte de la flexió verbal.

·         Valoració de llengua com a sistema.

·         Interés per conéixer la llengua com a sistema.

·         Interés per ampliar el propi vocabulari.