8.1 Objectius

·         Llegir i comprendre textos poètics.

·         Identificar i distingir els tres grans gèneres literaris.

·         Reconéixer a través de la flexió verbal les formes no personals del verb i les conjugacions. 

·         Dominar l’ortografia de les grafies b/p, t/d, c/g a final de paraula i b/v/w.

·         Afermar l’ús dels parèntesis.

·         Ampliar el lèxic sobre els animals.

8.4 Continguts

Conceptes

·         Ampliació de vocabulari.

·         Estructura formal de la poesia: estrofes i versos.

·         Els tres grans gèneres literaris: poesia, narrativa i teatre.

·         Formes i estils de cada gènere. 

·         Subgèneres literaris.

·         El verb: formes no personals i les seues característiques.

·         Funcions sintàctiques de les formes no personals del verb. 

·         La conjugació verbal: primera, segona i tercera.

·         Normativa ortogràfica i excepcions principals de les grafies b/p, t/d, c/g a final de paraula i de b/v/w.

·         Signes de puntuació: els parèntesis, exemples i advertiments.

·         Vocabulari del camp semàntic dels animals.

Procediments

·         Anticipació de la temàtica de la lectura a partir de diverses informacions dels autors i dels poemes presentats.

·         Lectura de tres textos poètics i regulació de la pròpia comprensió.

·         Detecció de recursos estilístics.

·         Identificació dels diversos gèneres literaris.

·         Pràctica oral i escrita de l’ús correcte de la flexió en els verbs.

·         Canvis ortogràfics provocats per la flexió en les diverses formes d’alguns verbs de la primera conjugació.

·         Pràctica ortogràfica de les grafies b/p, t/d, c/g a final de paraula i b/v/w.

·         Reconeixement dels casos en què cal posar els parèntesis.

·         Adequació del lèxic proposat als contextos adequats. 

·         Reconeixement i utilització de noves paraules que pertanyen al camp semàntic dels animals.

·         Pràctica de la precisió de significat, d’aplicació de frases fetes, modismes i expressions referides als animals.

Valors

·         Presa de consciència dels sentiments que un poema pot provocar en el lector/a.

·         Valoració de la figura del poeta com a transmissor d’uns sentiments a través del llenguatge poètic.

·         Interés per distingir les característiques que fan que un text pertanga a un o altre gènere literari.

·         Valoració de la tria d’un gènere o un altre per part de l’autor, segons el que vol transmetre i com ho vol transmetre.

·         Interés per l’ús correcte de la flexió verbal.

·         Valoració de la llengua com a sistema.

·         Interés per conéixer la llengua com a sistema.

·         Interés per ampliar el propi vocabulari.