9.1 Objectius

·         Llegir i comprendre textos teatrals.

·         Identificar i distingir els subgèneres teatrals. 

·         Reconéixer les formes verbals (simples, compostes i perifràstiques), així com les perífrasis verbals i la irregularitat dins el concepte de conjugació.

·         Dominar l’ortografia de les grafies g/j, tg/tj, x, tx i ig.

·         Ampliar el lèxic sobre els aliments i l’alimentació.

9.4 Continguts

Conceptes

·         Els text teatral: contingut, forma i estructura.

·         Elements de la representació teatral: actors, director, escenari, escenografia, etc.

·         Subgèneres teatrals: tragèdia, comèdia i drama.

·         El verb: formes simples, compostes i perifràstiques.

·         Les perífrasis verbals: d’infinitiu, de gerundi i de participi. 

·         Els temps verbals: simples, compostos i perifràstics.

·         Els verbs regulars i els verbs irregulars.

·         Els sons corresponents a les grafies g/j, tg/tj, x, tx i ig.

·         Normativa ortogràfica i principals excepcions de les grafies anteriors.

·         Signes de puntuació: l’ús de les cometes en textos escrits.

·         Vocabulari del camp semàntic dels aliments i l’alimentació.

Procediments

·         Anticipació de la temàtica de la lectura a partir de diverses informacions: l’autor i la seua obra, temàtica de la lectura.

·         Lectura d’un text teatral i regulació de la pròpia comprensió

·         Identificació dels personatges i dels espais.

·         Identificació dels elements propis del llenguatge teatral: estructura del text, espais, personatges, acotacions.

·         Pràctica oral i escrita de l’ús correcte de la flexió en els verbs.

·         Canvis ortogràfics provocats per la flexió en les diverses formes i per la irregularitat.

·         Pràctica ortogràfica de les grafies g/j, tg/tj, x, tx i ig.

·         Reconeixement dels casos en què cal posar cometes.

·         Adequació del lèxic proposat als contextos adequats.

·         Reconeixement i utilització de noves paraules pertanyents al camp semàntic de l’alimentació.

·         Pràctica de precisió de significat i aplicació de frases fetes, modismes i expressions referides als aliments.

Valors

·         Valoració de la forma i l’estil dels textos teatrals.

·         Interés per distingir els elements propis del llenguatge teatral.

·         Valoració del fet teatral en tota la seua complexitat: des de l’autor que escriu el text, fins als actors que el representen.

·         Interés per utilitzar correctament la flexió verbal.

·         Valoració de la llengua com a sistema.

·         Interés per la distinció fonètica correcta de les grafies i els grups g/j, tg/tj i x, tx i ig.

·         Interés per l’aplicació correcta de les normes ortogràfiques en la llengua escrita.

·         Interés per conéixer la llengua com a sistema.

·         Interés per ampliar el vocabulari propi.