Objectius

 • Llegir i comprendre un text descriptiu.

 • Familiaritzar-se amb el llenguatge i l’estructura del text descriptiu.

 • Conéixer les estratègies adients per a fer una expressió oral.

 • Identificar els pronoms personals forts i febles.

 • Utilitzar correctament els mots homònims i expressar-se amb precisió.

 • Reconéixer i aplicar les normes ortogràfiques de l’accentuació.

 • Fer un ús responsable de les eines telemàtiques de comunicació.

1.4 Continguts

Conceptes

 • Els textos descriptius.

 • Els pronoms personals: pronoms forts i pronoms febles.

 • L’homonímia.

 • La precisió lèxica.

 • L’accentuació: tipus d’accent.

 • L’accentuació de paraules agudes, planes i esdrúixoles.

 • El punt: punt i seguit, punt i a part, punt final.

Procediments

 • Anticipació de la lectura a partir d’indicadors diversos: l’autor i la seua obra, temàtica de la lectura.

 • Lectura d’un text narratiu i regulació de la pròpia comprensió.

 • Anàlisi i comprensió del contingut de la lectura a partir de la resposta a unes preguntes.

 • Reflexió personal a partir del contingut de la lectura.

 • Anàlisi d’un text descriptiu i identificació dels recursos i de l’estructura.

 • Elaboració d’un text descriptiu seguint un procés pautat.

 • Anàlisi de les funcions i els tipus de pronoms.

 • Identificació de parelles de mots homònims d’ús habitual.

 • Identificació de les normes d’accentuació i de les principals excepcions.

 • Ús correcte del punt i seguit, el punt i a part i el punt final.

Valors

 • Valoració de la comunicació interpersonal.

 • Interés i respecte per les produccions dels altres.

 • Gust per participar en activitats orals.

 • Interés per conéixer la llengua com a sistema.

 • Interés per expressar-se amb precisió.

 • Interés per millorar l’ortografia.