10.2 Objectius

 • Llegir i comprendre textos de tipologia diversa.

 • Consolidar els continguts apresos al llarg del curs.

 • Valorar la creació literària i el patrimoni cultural comú.

 • Adquirir l’hàbit de reflexionar sobre la llengua.

 • Reconéixer i aplicar les normes ortogràfiques apreses al llarg del curs.

 • Expressar-se amb precisió utilitzant el vocabulari treballat durant el curs.

 • Familiaritzar-se i consolidar els conceptes relacionats amb la història de la llengua i la comunicació verbal.

10.4 Continguts

Conceptes

 • Tipologies textuals diverses: text descriptiu, text expositiu, text argumentatiu, text instructiu.

 • La narrativa de tradició oral: la rondalla i la llegenda.

 • La narrativa de tradició escrita: el conte i la novel·la.

 • La poesia, la cançó i el teatre: aspectes formals i recursos estilístics.

 • Categories gramaticals: els pronoms, els adverbis, les preposicions, les conjuncions.

 • L’oració simple: el SN subjecte i el SV predicat.

 • Els complements verbals: complement directe, complement indirecte, complement agent, complement predicatiu, complement circumstancial i complement de règim.

 • Els pronoms febles: formes, funcions i combinacions.

 • La essa sorda i la essa sonora.

 • Les grafies p/b, t/d, c/g a final de paraula; g/j, tg/tj, x/tx/ig; r/rr, l·l, h; m/n/mp.

 • L’origen i l’evolució de la llengua.

Procediments

 • Anàlisi del contingut i dels elements estructurals propis de textos de tipologia diversa.

 • Repàs dels continguts treballats anteriorment.

 • Anàlisi de textos literaris i identificació dels recursos i de l’estructura.

 • Creació de textos de tipologia diversa tot respectant els trets distintius del gènere.

 • Repàs de continguts treballats anteriorment.

 • Identificació de les relacions entre paraules segons el significat: homonímia, polisèmia, sinonímia i antonímia.

 • Pràctica dels recursos expressius: onomatopeies, interjeccions i expressions genuïnes.

 • Ampliació del vocabulari propi mitjançant la pràctica de l’estudi de diferents camps semàntics.

 • Norma i ús de l’accentuació de les paraules, de l’accent diacrític i de la dièresi.

 • Pràctica i ús de les grafies p/b, t/d, c/g a final de paraula; g/j, tg/tj, x/tx/ig; r/rr, l·l, h; m/n/mp.

 • Aplicació de les normes d’escriptura treballades al llarg del curs.

 • Identificació dels elements propis de la comunicació verbal.

 • Anàlisi del substrat i superestrat de la llengua catalana.

 • Identificació dels registres lingüístics.

Valors

 • Interés per revisar i millorar les pròpies produccions.

 • Interés per la literatura.

 • Interés per conéixer la llengua com a sistema.

 • Valoració de la riquesa expressiva del llenguatge.

 • Interés per millorar l’ortografia.

 • Interés per aprofundir en el coneixement de la llengua.