2.2 Objectius

 • Llegir i comprendre un text expositiu.

 • Familiaritzar-se amb el llenguatge i l’estructura del text expositiu i explicatiu.

 • Conéixer les estratègies adients per a dur a terme una exposició oral.

 • Identificar els pronoms demostratius, possessius, indefinits, quantitatius, numerals, relatius i interrogatius.

 • Reconéixer i aplicar les normes ortogràfiques de l’accent diacrític i la dièresi.

 • Utilitzar amb precisió els mots polisèmics.

 • Fer un ús responsable de les eines telemàtiques de comunicació.

2.4 Continguts

Conceptes

 • Els textos expositius i explicatius.

 • Els pronoms demostratius, possessius, indefinits, quantitatius i numerals.

 • Els pronoms relatius.

 • Els pronoms interrogatius.

 • La polisèmia.

 • L’accent diacrític.

 • La dièresi.

 • La coma.

Procediments

 • Anticipació de la lectura a partir d’indicadors diversos: l’autor i la seua obra, temàtica de la lectura.

 • Lectura d’un text expositiu i regulació de la pròpia comprensió.

 • Anàlisi i comprensió del contingut de la lectura a partir de la resposta a unes preguntes.

 • Reflexió personal a partir del contingut de la lectura.

 • Anàlisi d’un text expositiu i identificació dels recursos i de l’estructura.

 • Elaboració d’un text expositiu seguint un procés pautat.

 • Anàlisi dels tipus de pronoms.

 • Reconeixement de la funció del relatiu en una oració.

 • Identificació de les accepcions dels mots polisèmics.

 • Identificació i ús de mots d’ús habitual amb accent diacrític.

 • Identificació de la norma de la dièresi i de les principals excepcions.

 • Ús correcte de la coma en enumeracions i oracions explicatives.

Valors

 • Valoració de la comunicació interpersonal.

 • Interés i respecte per les produccions dels altres.

 • Gust per millorar les produccions orals i escrites.

 • Interés per conéixer la llengua com a sistema.

 • Interés per expressar-se amb precisió fent un ús correcte de les diferents accepcions dels mots polisèmics.

 • Interés per millorar l’ortografia.