3.2 Objectius

 • Llegir i comprendre un text argumentatiu.

 • Familiaritzar-se amb el llenguatge i l’estructura del text argumentatiu.

 • Adquirir les estratègies per a argumentar oralment les pròpies opinions.

 • Identificar els adverbis i les locucions adverbials i reconéixer-ne el tipus.

 • Utilitzar amb precisió els mots sinònims.

 • Reconéixer el so obert i tancat de la vocal e.

 • Fer un ús responsable de les eines telemàtiques de comunicació.

3.4 Continguts

Conceptes

 • El text argumentatiu.

 • Els adverbis i les locucions adverbials.

 • Tipus d’adverbis i les locucions adverbials.

 • La sinonímia.

 • Tipus de sinònims.

 • Ús del diccionari de sinònims i antònims.

 • La vocal e.

Procediments

 • Anticipació de la lectura a partir d’indicadors diversos: l’autor i la seua obra, temàtica de la lectura.

 • Lectura d’un text argumentatiu i regulació de la pròpia comprensió.

 • Anàlisi i comprensió del contingut de la lectura a partir de la resposta a unes preguntes.

 • Reflexió personal i debat a partir del contingut de la lectura.

 • Anàlisi d’un text argumentatiu i identificació dels recursos i de l’estructura.

 • Elaboració d’un text argumentatiu seguint un procés pautat.

 • Reconeixement dels tipus d’adverbis i de la seua funció en una oració.

 • Aplicació del procés per a formar adverbis a partir d’adjectius.

 • Establiment de la relació de sinonímia entre paraules i expressions.

 • Identificació dels sons de la e tònica i àtona.

 • Aplicació de les recomanacions de la pronúncia de la e oberta i de les principals excepcions.

 • Ús correcte de la coma en vocatius i en expressions desplaçades del seu lloc habitual.

Valors

 • Reflexió sobre la qualitat de la lectura.

 • Interés i respecte per les opinions dels altres.

 • Gust per compartir les opinions personals.

 • Interés per conéixer la llengua com a sistema.

 • Interés per ampliar el vocabulari.

 • Interés per millorar l’ortografia.