4.2 Objectius

 • Llegir i comprendre un text narratiu.

 • Familiaritzar-se amb el llenguatge i l’estructura del text instructiu.

 • Conéixer les estratègies adients per a expressar oralment unes instruccions.

 • Identificar les preposicions i les conjuncions com a partícules d’enllaç i reconéixer-ne el tipus.

 • Reconéixer el so obert i tancat de la vocal o.

 • Utilitzar amb precisió els mots antònims.

4.4 Continguts

Conceptes

 • El text instructiu.

 • Les preposicions i les locucions prepositives.

 • Tipus de preposicions.

 • Les conjuncions.

 • Tipus de conjuncions.

 • L’antonímia.

 • Tipus d’antònims.

 • La vocal o.

Procediments

 • Anticipació de la lectura a partir d’indicadors diversos: l’autor i la seua obra, temàtica de la lectura.

 • Lectura d’un text narratiu i regulació de la pròpia comprensió.

 • Anàlisi i comprensió del contingut de la lectura a partir de la resposta a unes preguntes.

 • Reflexió personal a partir del contingut de la lectura.

 • Anàlisi d’un text instructiu i identificació dels recursos i l’estructura.

 • Reconeixement de la funció de la preposició en una oració.

 • Reconeixement de la funció de la conjunció en una oració.

 • Establiment de la relació d’antonímia entre paraules i expressions.

 • Ús del diccionari de sinònims i antònims.

 • Escriptura correcta de mots d’ús habitual que contenen la vocal o.

 • Realització correcta de la pronúncia oberta o tancada de la vocal o.

 • Ús correcte del punt i coma.

Valors

 • Valoració de l’humor com a recurs literari.

 • Interés per a conéixer l’obra d’autors destacats del panorama literari.

 • Interés per revisar i millorar les produccions pròpies.

 • Esforç per adequar els recursos expressius a la situació comunicativa.

 • Interés per conéixer la llengua com a sistema.

 • Interés per ampliar el vocabulari.

 • Interés per millorar l’ortografia.