5.2 Objectius

 • Llegir i comprendre una rondalla i una llegenda.

 • Familiaritzar-se amb el llenguatge i l’estructura propis dels textos de tradició oral.

 • Valorar la transmissió oral del folklore com a via per a garantir-ne la supervivència.

 • Identificar la funció i l’estructura dels constituents essencials de l’oració.

 • Reconéixer i aplicar les normes ortogràfiques de l’apostrofació, la contracció i el guionet.

 • Enriquir l’expressió fent ús d’onomatopeies i interjeccions.

 • Fer un ús responsable de les eines telemàtiques de comunicació.

5.4 Continguts

Conceptes

 • La narrativa de tradició oral: la rondalla i la llegenda.

 • Tipus de rondalles.

 • L’oració simple.

 • Tipus de sintagmes.

 • El sintagma nominal subjecte: estructura i funció.

 • El sintagma verbal predicat: estructura, funció i tipus.

 • Les onomatopeies.

 • Les interjeccions.

 • L’apòstrof.

 • La contracció.

 • El guionet.

 • Els dos punts.

Procediments

 • Anticipació de lectura a partir de la temàtica.

 • Lectura d’una rondalla i regulació de la pròpia comprensió.

 • Anàlisi i comprensió del contingut de la lectura a partir de la resposta a unes preguntes.

 • Reflexió sobre els elements fantàstics i simbòlics propis de la rondalla.

 • Anàlisi d’una rondalla i identificació dels recursos i les característiques.

 • Anàlisi d’una llegenda i identificació dels recursos i les característiques.

 • Aplicació de les estratègies adients per a explicar una rondalla.

 • Pràctica de l’expressió oral i escrita amb rondalles i llegendes.

 • Creació col·lectiva d’una rondalla tot respectant els trets distintius del gènere.

 • Anàlisi dels tipus de sintagmes i de les seues característiques.

 • Identificació i ús de la norma de l’apostrofació i de les principals excepcions.

 • Ús correcte del guionet.

 • Aplicació de la norma de l’ús dels dos punts.

Valors

 • Valoració de la narrativa de tradició oral com a part del folklore de la nostra cultura.

 • Interés i respecte per les produccions dels altres.

 • Interés per conéixer la llengua com a sistema.

 • Valoració de la riquesa expressiva del llenguatge.

 • Interés per millorar l’ortografia.