6.2 Objectius

 • Llegir i comprendre un text narratiu.

 • Familiaritzar-se amb el llenguatge i l’estructura propis de la narrativa de tradició escrita.

 • Identificar la funció i l’estructura dels complements directe i indirecte, i pronominalitzar-los correctament.

 • Valorar l’ús dels signes de puntuació.

 • Reconéixer i aplicar les normes ortogràfiques de la essa sorda i la essa sonora.

 • Enriquir el vocabulari fent ús d’expressions genuïnes.

 • Practicar la recerca d’informació fent ús responsable de les eines telemàtiques de comunicació.

6.4 Continguts

Conceptes

 • La narrativa de tradició escrita: el conte i la novel·la.

 • Els subgèneres de la novel·la: policíaca o de misteri, de ciència-ficció, històrica i realista.

 • El complement directe.

 • El complement indirecte.

 • Expressions genuïnes de la llengua: frases fetes, refranys, locucions i comparacions lexicalitzades.

 • El so de la essa sorda i les grafies corresponents.

 • El so de la essa sonora i les grafies corresponents.

 • Normativa ortogràfica i principals excepcions de la essa sorda i la essa sonora.

 • Els punts suspensius.

Procediments

 • Anticipació de la lectura a partir d’indicadors diversos: l’autor i la seua obra, gènere i protagonistes de la lectura.

 • Lectura d’un fragment d’una novel·la policíaca i regulació de la pròpia comprensió.

 • Anàlisi i comprensió del contingut de la lectura a partir de la resposta a unes preguntes.

 • Reflexió personal a partir del contingut de la lectura.

 • Desenvolupament de l’observació a partir de la deducció d’una situació.

 • Recerca d’informació en Internet sobre elements relacionats amb la lectura.

 • Anàlisi de l’estructura del conte: marc i trama.

 • Anàlisi dels elements de la novel·la.

 • Pràctica de l’expressió oral i escrita amb la redacció d’una versió d’un conte tradicional.

 • Anàlisi dels complements d’una oració.

 • Pronominalització dels complements directe i indirecte.

 • Aplicació de frases fetes, refranys, locucions i altres expressions a la parla habitual.

 • Distinció del sentit real i el sentit figurat en construccions lexicalitzades.

 • Ús correcte de les grafies de la essa sorda i la essa sonora.

 • Ús correcte dels punts suspensius.

Valors

 • Gust per la lectura.

 • Interés per la literatura.

 • Interés per conéixer la llengua com a sistema.

 • Interés per ampliar el vocabulari propi.

 • Interés per l’aplicació correcta de les normes ortogràfiques de la llengua escrita.