7.2 Objectius

 • Llegir i comprendre un poema.

 • Llegir expressivament textos poètics fent ús dels recursos adients.

 • Familiaritzar-se amb els elements formals i els recursos expressius propis dels textos poètics.

 • Valorar la riquesa de la tradició literària en la nostra llengua.

 • Identificar la funció i l’estructura del complement agent i el complement predicatiu.

 • Reconéixer i aplicar les normes ortogràfiques de les grafies p/b, t/di c/g a final de paraula i de les grafies b, v i w.

 • Ampliar el vocabulari del camp semàntic de la família.

 • Fer un ús responsable de les eines telemàtiques de comunicació.

7.4 Continguts

Conceptes

 • Ampliació de vocabulari.

 • Estructura formal de la poesia: versos i estrofes.

 • La mètrica: el recompte sil·làbic i la rima.

 • Els recursos retòrics: recursos fonètics, sintàctics i semàntics.

 • El complement agent.

 • La veu activa i la veu passiva.

 • El complement predicatiu.

 • El camp semàntic de la família.

 • Les grafies p/b, t/d, c/g a final de paraula.

 • Les grafies b, v i w.

 • Els parèntesis i els claudàtors.

Procediments

 • Anticipació de la lectura a partir d’indicadors diversos: els autors i la seua obra, temàtica de les lectures.

 • Lectura de tres poemes i regulació de la pròpia comprensió.

 • Anàlisi i comprensió del contingut de la lectura a partir de la resposta a unes preguntes.

 • Redacció de textos de tipologia diversa a partir del contingut de la lectura.

 • Participació en un debat sobre un tema relacionat amb el contingut de la lectura.

 • Anàlisi de la mètrica i dels recursos retòrics de textos poètics.

 • Aplicació de les estratègies adients per a memoritzar i recitar un poema.

 • Anàlisi dels complements verbals.

 • Pronominalització del complement predicatiu.

 • Reconeixement de la veu activa i de la veu passiva dels verbs.

 • Ús precís de paraules d’un camp semàntic.

 • Reconeixement i utilizació de noves paraules pertanyents al camp semàntic de la família.

 • Aplicació de la normativa ortogràfica de les grafies p/b, t/d, c/g a final de paraula.

 • Escriptura correcta de mots amb les grafies b, v i w.

 • Ús correcte dels parèntesis i els claudàtors.

Valors

 • Interés per la lectura de textos poètics.

 • Presa de consciència dels sentiments que un poema pot desvetlar en el lector/a.

 • Interés per explorar les possibilitats creatives del llenguatge.

 • Interés per conéixer la llengua com a sistema.

 • Interés per ampliar el cabal lèxic.

 • Valoració de les diferències dialectals respecte al vocabulari de la família.

 • Interés per l’aplicació correcta de les normes ortogràfiques en la llengua escrita.