8.2 Objectius

 • Llegir i comprendre textos teatrals.

 • Representar un fragment teatral fent ús dels recursos verbals i gestuals adients.

 • Familiaritzar-se amb el llenguatge i l’estructura propis dels textos teatrals de diversos subgèneres.

 • Identificar la funció i l’estructura dels complements circumstancials i de règim.

 • Dominar l’ortografia de les grafies g/j, tg/tj, x/tx/ig.

 • Enriquir l’expressió amb paraules del camp semàntic de l’Univers, la Terra i la mesura del temps.

 • Fer un ús responsable de les eines telemàtiques de comunicació.

 • Participar amb interés en activitats col·lectives.

8.4 Continguts

Conceptes

 • El text teatral: característiques formals i estructurals.

 • Els subgèneres teatrals: tragèdia, comèdia i drama.

 • Elements de la representació teatral.

 • El complement circumstancial: funció i tipus.

 • El complement de règim: funció i tipus.

 • Els pronoms que actuen com a complement circumstancial.

 • Els pronoms que actuen com a complement de règim.

 • El camp semàntic de l’Univers, la Terra i la mesura del temps.

 • Les grafies g/j, tg/tj, x/tx/ig.

 • Les cometes.

Procediments

 • Anticipació de la lectura a partir d’indicadors diversos: l’autor i la seua obra, gènere i temàtica de la lectura.

 • Lectura d’un fragment d’una obra teatral i regulació de la pròpia comprensió.

 • Anàlisi i comprensió del contingut de la lectura a partir de la resposta a unes preguntes.

 • Reflexió personal i intercanvi d’opinions a partir del contingut de la lectura.

 • Anàlisi d’un text teatral i identificació dels recursos i de l’estructura.

 • Anàlisi dels tipus de complements d’una oració.

 • Pronominalització dels complements circumstancials i de règim.

 • Reconeixement i ús adient de les paraules d’un camp semàntic.

 • Aplicació de la normativa ortogràfica de les grafies g/j, tg/tj, x/ix, tx/ig.

 • Ús correcte de les cometes.

Valors

 • Valoració de les especificitats del text teatral.

 • Gust per llegir textos literaris.

 • Interés per conéixer el llenguatge teatral.

 • Valoració de la representació teatral com a resultat d’una tasca col·lectiva.

 • Interés per conéixer la llengua com a sistema.

 • Interés per fer un ús precís del cabal lèxic.

 • Interés per una pronúncia correcta dels sons representats per les grafies g/j, tg/tj, x/tx/ig.

 • Interés per l’aplicació correcta de les normes ortogràfiques en la llengua escrita.