9.2 Objectius

 • Llegir i comprendre una cançó.

 • Familiaritzar-se amb el llenguatge i l’estructura propis de la cançó com a tipologia textual.

 • Conéixer i aplicar les normes per a combinar diversos pronoms febles.

 • Reconéixer i aplicar les normes ortogràfiques de les grafies r/rr, l·l, h, m/n/mp.

 • Enriquir l’expressió amb paraules del camp semàntic de la música i els espectacles.

 • Fer un ús responsable de les eines telemàtiques de comunicació.

9.4 Continguts

Conceptes

 • La cançó com a llenguatge estètic.

 • Tipologia de cançons: cançó tradicional i cançó d’autor.

 • La forma de la cançó.

 • Els pronoms febles: combinació de pronoms.

 • El camp semàntic de la música i els espectacles.

 • Les consonants r/rr, l·l, h, m/n/mp.

 • El guionet.

Procediments

 • Anticipació de la lectura a partir d’indicadors diversos: els autors i la seua obra, temàtica de la lectura.

 • Lectura de dues cançons i regulació de la pròpia comprensió.

 • Anàlisi i comprensió del contingut de les cançons a partir de la resposta a unes preguntes.

 • Reflexió personal a partir del contingut de les cançons.

 • Anàlisi d’una cançó i identificació dels recursos i de l’estructura.

 • Reconeixement de la funció dels pronoms febles.

 • Aplicació de les normes de combinació dels pronoms febles.

 • Reconeixement i ús adient de les paraules d’un camp semàntic.

 • Aplicació de les normes d’escriptura de les consonants r/rr, l·l, h, m/n/mp.

 • Ús correcte del guionet com a signe de puntuació.

Valors

 • Valoració de la dimensió estètica de les cançons.

 • Interés per conéixer el patrimoni cultural comú.

 • Valoració de la cançó com a llenguatge estètic i gènere literari.

 • Interés per conéixer la llengua com a sistema.

 • Valoració de la riquesa expressiva del llenguatge.

 • Interés per millorar l’ortografia.