1.1 Objectius

·         Llegir i comprendre un text narratiu de ciència-ficció.

·         Conéixer els recursos expressius característics de la llengua oral i aplicar-los en les produccions pròpies.

·         Reconéixer els constituents de l’oració (subjecte i predicat) i les diverses categories gramaticals.

·         Classificar les oracions segons l’actitud del parlant i el tipus de predicat.

·         Fer la separació sil·làbica correcta dels mots amb diftong, hiat o dígraf.

·         Conéixer la funció i les normes d’ús dels signes d’interrogació i d’admiració.

·         Familiaritzar-se amb els conceptes de signe lingüístic, significat i significant.

·         Identificar el lexema i el morfema i la informació que aporten.

·         Reconéixer els trets característics del text literari i dels tres grans gèneres literaris.

1.4 Continguts

Conceptes

·         La narrativa de ciència-ficció.

·         Els recursos expressius de la llengua oral.

·         L’oració: estructura i modalitats.

·         Les categories gramaticals.

·         La síl·laba. Diftongs, hiats i dígrafs.

·         Els signes d’interrogació i d’admiració.

·         El signe lingüístic. El significant i el significat.

·         El lexema i els morfemes.

·         La literatura. Els gèneres literaris.

Procediments

·         Anticipació de la temàtica de la lectura a partir de diverses informacions: l’autor i la seua obra, el resum de l’obra a la qual pertany el text.

·         Lectura d’un text narratiu i regulació de la pròpia comprensió.

·         Identificació del gènere narratiu al qual pertany el text.

·         Anàlisi dels recursos literaris utilitzats en el text.

·         Expressió de l’opinió personal sobre una característica del protagonista.

·         Ús conscient dels recursos expressius de la llengua oral amb adequació i correcció.

·         Simulació de situacions comunicatives orals en diversos contextos.

·         Identificació de les categories gramaticals i de les funcions que acompleixen en l’oració.

·         Classificació de les oracions segons la modalitat.

·         Identificació del subjecte i el predicat i dels nuclis respectius.

·         Identificació de la síl·laba tònica.

·         Reconeixement de diftongs i hiats.

·         Distinció entre els dígrafs que se separen i els que no se separen.

·         Utilització correcta dels signes d’interrogació i admiració.

·         Identificació dels morfemes i de la informació que aporten.

·         Reconeixement de les característiques de la literatura i dels gèneres literaris.

Valors

·         Valoració de l’actitud dels personatges de la lectura.

·         Valoració de les possibilitats de millorar l’ús de la llengua oral com a vehicle comunicatiu.

·         Interés per conéixer la llengua com a sistema.

·         Interés per respectar les convencions ortogràfiques.

·         Interés per ampliar els coneixements sobre la llengua.

·         Gust per llegir textos literaris.