10.1 Objectius

·         Llegir i comprendre textos de tipologia diversa.

·         Consolidar els conceptes apresos al llarg del curs.

·         Reconéixer i usar amb propietat les paraules dels camps semàntics treballats al llarg del curs.

·         Reconéixer les característiques dels gèneres literaris i la seua evolució al llarg de la història.

·         Valorar la llengua literària com un mitjà eficaç per a expressar sentiments i vivències.

·         Adquirir l’hàbit de reflexionar sobre la llengua.

10.4 Continguts

Conceptes

·         Les tipologies textuals.

·         L’oració.

·         Les categories gramaticals.

·         La juxtaposició i la coordinació.

·         Les consonants r/rr, l·l, h, m/n/mp.

·         La síl·laba.

·         L’accentuació.

·         Les vocals e i o.

·         Les consonants.

·         L’apòstrof i la contracció.

·         El signe lingüístic.

·         Procediments per a formar paraules noves.

·         Els camps semàntics.

·         Els gèneres literaris.

·         L’origen i l’evolució de la llengua. Fenòmens de contacte de llengües. La planificació lingüística.

Procediments

·         Anàlisi de textos de diverses tipologies.

·         Repàs de continguts treballats anteriorment.

·         Anàlisi de la morfologia i la funció de les categories gramaticals.

·         Repàs de continguts treballats anteriorment.

·         Aplicació de les normes d’escriptura de les consonants r/rr, l·l, h, m/n/mp.

·         Repàs de continguts treballats anteriorment.

·         Ús del diccionari com a eina de consulta.

·         Repàs de continguts treballats anteriorment.

·         Ús d’estratègies per a analitzar la forma i el contingut de textos literaris.

·         Anàlisi de la situació sociolingüística a la Comunitat Valenciana.

·         Repàs de continguts treballats anteriorment.

Actituds

·         Valoració de l’actitud dels personatges de la lectura.

·         Interés per presentar de manera clara i ordenada les produccions escrites.

·         Interés per conéixer la llengua com a sistema.

·         Interés per ampliar el propi vocabulari.

·         Gust per llegir textos literaris.

·         Interés per aprofundir en el coneixement de la llengua.