2.1 Objectius

·         Llegir i comprendre un diari personal.

·         Conéixer l’estructura i els recursos característics del diari personal, i també les característiques dels blocs i els fòrums d’Internet.

·         Elaborar un diari personal i una intervenció en un bloc i en un fòrum d’Internet, respectant-ne les característiques.

·         Identificar el nom com a categoria gramatical i analitzar-ne la tipologia.

·         Reconéixer i aplicar les flexions de gènere i nombre del nom.

·         Analitzar els tipus de determinants i quantificadors.

·         Conéixer la funció i les normes d’ús del punt.

·         Conéixer les normes d’accentuació de paraules i aplicar-les correctament.

·         Identificar els prefixos d’ús més habitual i conéixer el significat que aporten.

·         Reconéixer les característiques de la literatura en l’Edat Mitjana.

2.4 Continguts

Conceptes

·         El diari personal i les seues característiques.

·         Els blocs i els fòrums en Internet.

·         El nom: tipus i morfologia.

·         Els determinants. Els quantificadors.

·         Els signes de puntuació: el punt.

·         Les normes d’accentuació.

·         La derivació: els prefixos.

·         La lírica trobadoresca. Les quatre grans cròniques.

Procediments

·         Anticipació de la temàtica de la lectura a partir de diverses informacions: l’autor i la seua obra, temàtica de la lectura. 

·         Lectura d’un fragment d’un diari personal i regulació de la pròpia comprensió.

·         Identificació dels elements essencials de la lectura: els personatges, l’argument.

·         Reflexió sobre les característiques de la tipologia textual de la lectura.

·         Elaboració d’un diari personal.

·         Elaboració d’una intervenció en un bloc i en un fòrum en Internet.

·         Identificació i ús dels canvis en el nom per mitjà de les flexions de gènere i nombre.

·         Identificació i distinció dels determinants i els quantificadors.

·         Ús adequat dels determinants en relació amb el nom tot respectant la concordança.

·         Ús adequat del punt, punt i a part i  punt i final.

·         Classificació de paraules segons la posició de la síl·laba tònica.

·         Aplicació de les normes d’accentuació.

·         Formació de paraules noves per mitjà de prefixos.

·         Reconeixement de les característiques de la lírica trobadoresca i de la narrativa de les quatre grans cròniques.

Valors

·         Valoració de l’actitud dels personatges de la lectura.

·         Valoració de la llengua com una eina per a reflexionar sobre les experiències i els sentiments personals.

·         Interés per l’ús de les noves tecnologies.

·         Interés per reflexionar sobre la llengua com a sistema.

·         Interés per respectar les convencions ortogràfiques.

·         Interés per ampliar el propi vocabulari a partir de la formació de paraules.

·         Interés per conéixer les característiques de la lírica trobadoresca i de la narrativa de les quatre grans cròniques.