3.1 Objectius

·         Llegir i comprendre un text narratiu.

·         Reconéixer la funció i l’estructura dels reglaments i les circulars.

·         Utilitzar correctament l’adjectiu de manera que concorde amb el nom.

·         Conéixer els tipus de pronoms i la funció que acompleixen.

·         Aplicar les normes de l’accent diacrític.

·         Utilitzar correctament la dièresi.

·         Conéixer la funció i les normes d’ús de la coma.

·         Conéixer els procediments de derivació per mitjà de sufixos i infixos.

·         Reconéixer els diferents tipus de neologismes.

·         Identificar les característiques del teatre medieval, en especial del Misteri d’Elx.

3.4 Continguts

Conceptes

·         Els reglaments. Les circulars.

·         L’adjectiu: funció, morfologia i graus.

·         Els pronoms.

·         Els signes de puntuació: la coma.

·         L’accent diacrític.

·         La dièresi.

·         La coma.

·         La derivació: els sufixos i els infixos.

·         Els neologismes.

·         El teatre medieval. El Misteri d’Elx.

Procediments

·         Anticipació de la temàtica de la lectura a partir de diverses informacions: l’autor i la seua obra, temàtica de la lectura.

·         Lectura d’un text i regulació de la pròpia comprensió.

·         Resposta a preguntes relacionades amb el contingut de la lectura.

·         Anàlisi de l’estructura i la funció d’un reglament a partir de la lectura.

·         Exposició oral d’un reglament.

·         Anàlisi de l’estructura i la funció d’una circular a partir de la lectura.

·         Redacció d’una circular.

·         Establiment de la concordança nom-adjectiu.

·         Substitució d’un nom o un sintagma nominal pel pronom adient.

·         Reconeixement del canvi de significat en les parelles de mots amb accent diacrític.

·         Discriminació dels casos en què cal escriure dièresi.

·         Reconeixement i ús de la funció de la coma com a signe de puntuació.

·         Identificació dels infixos i sufixos i reconeixement del significat que aporten al lexema.

·         Reconeixement, els neologismes, la seua formació i el seu significat.

·         Reconeixement de les característiques del teatre medieval, en especial del Misteri d’Elx.

Valors

·         Valoració de l’actitud dels personatges de la lectura.

·         Interés per utilitzar les estructures i els recursos expressius adients a la situació comunicativa.

·         Participació i iniciativa en les activitats orals.

·         Interés per conéixer la llengua com a sistema.

·         Interés per ampliar el propi vocabulari a partir de la formació de paraules i la coneixença de neologismes.

·         Interés per conéixer la tradició teatral valenciana.