4.1 Objectius

·         Llegir i comprendre un fragment d’una novel·la d’aventures.

·         Conéixer l’estructura i els recursos propis de les actes de reunions.

·         Elaborar una acta de reunió.

·         Identificar el verb com a categoria gramatical.

·         Reconéixer els temps verbals.

·         Aplicar els models de conjugació verbal.

·         Conéixer les referències de pronúncia de la e oberta i aplicar-les correctament.

·         Conéixer l’ús de la vocal e i a en algunes paraules difícils.

·         Reconéixer la funció i les normes d’ús de la coma.

·         Identificar els mecanismes de formació de paraules: composició, parasíntesi i habilitació.

·         Llegir fragments de poemes d’Ausiàs Marc i Roís de Corella i identificar-hi els trets característics de la lírica culta del segle XV.

4.4 Continguts

Conceptes

·         L’acta de reunió.

·         El verb com a categoria gramatical.

·         Els temps verbals.

·         Les conjugacions verbals.

·         La vocal e.

·         La coma.

·         Procediments de formació de noves paraules: la composició, la parasíntesi, l’habilitació.

·         La lírica culta del segle XV. Ausiàs Marc.

Procediments

·         Anticipació de la temàtica de la lectura a partir de diverses informacions: l’autor i la seua obra, temàtica de la lectura.

·         Lectura d’un text i regulació de la pròpia comprensió.

·         Identificació de tipologies textuals.

·         Debat sobre el gènere de la novel·la d’aventures. 

·         Elaboració d’una acta de reunió.

·         Identificació del lexema i els morfemes en les formes verbals.

·         Ús dels models de conjugació.

·         Reconeixement de les referències de pronúncia de la e oberta.

·         Ús de e o a en paraules difícils.

·         Reconeixement i ús de la funció de la coma com a signe de puntuació.

·         Identificació del procediment utilitzat per a formar una paraula i de les categories gramaticals que hi intervenen.

·         Reconeixement de les característiques dels dos tipus de lírica culta del segle XV.

·         Anàlisi de fragments de poemes d’Ausiàs Marc i Roís de Corella.

Valors

·         Valoració de l’actitud dels personatges de la lectura.

·         Interés per utilitzar recursos per arribar a un acord en qüestions d’interés comú.

·         Participació i iniciativa en les activitats orals.

·         Interés per conéixer la llengua com a sistema.

·         Esforç per assolir una pronúncia correcta.

·         Interés per ampliar el propi vocabulari a partir de la formació de paraules.

·         Gust per llegir textos literaris.